Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Звітування про виконання програм наукових досліджень «Овочівництво і баштанництво» у 2023 році

25 січня 2024 року Інститут овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук прозвітував про виконання програми наукових досліджень «Овочівництво і баштанництво» у 2023 році.

Звітування про виконання програм наукових досліджень «Овочівництво і баштанництво» у 2023 році.

Програма наукових досліджень 20 «Овочівництво і баштанництво» спрямована на розроблення концептуальних напрямів та науково-практичних рішень створення вітчизняних сортів і гібридів овочевих і баштанних рослин з високим вмістом біологічно-активних речовин у плодах та їх високими смаковими якостями; природоохоронних енергоефективних систем виробництва товарної продукції та насіння для впровадження прикладних механізмів реформування вітчизняного агропромислового комплексу держави у векторі розвитку євроінтеграційної політики України.

ПНД НААН 20 «Овочівництво і баштанництво» складається з двох завдань першого рівня: 20.00.01 «Теоретико-методологічна база селекційного процесу створення стресотолерантних сортів і гібридів овочевих і баштанних культур на основі сучасних методів генетики та біотехнології»; 20.00.02 «Науково-методологічні засади інноваційних технологій виробництва насіння та товарної продукції овочевих і баштанних культур».

У виконанні програми приймають участь науково-дослідні установи, розташовані в різних природно-кліматичних зонах України, що дозволяє проводити екологічну адаптацію нових сортів і гібридів та зональне їх впровадження у виробництво. В зональному аспекті працюють дослідні станції Інституту овочівництва і баштанництва НААН: Дніпропетровська, Донецька, «Маяк» і 4 науково-дослідних установ НААН: Інститут садівництва НААН (ІС НААН); Інститут аграрних ресурсів та регіонального розвитку НААН (ІА РіРР НААН); Інститут кліматично-орієнтованого сільського господарства (ІКОСГ НААН); Черкаська державна сільськогосподарська дослідна станція Національного наукового центру «Інститут землеробства НААН» (Черкаська ДСГДС ННЦ «ІЗ НААН»).

Всього за програмою «Овочівництво і баштанництво» в 2023 році виконували 31 завдання другого рівня, з них: 18 завдань – фундаментальних, 13 – прикладних. Усі завдання успішно виконані.

За напрямом 20.00.01 виконується 14 фундаментальних та 6 прикладних проектів, було проведено чергові етапи наукових досліджень, результатом яких стали: 

Створено і передано до системи державного сортовипробування новий сорт помідора їстівного Серпневий подарунок; для передачі до НЦГРРУ підготовлено гомозиготну лінію помідора Струмочок; розроблено спосіб мікрощеплення рослин помідора в культурі in vitro; розроблено науково-методичні рекомендації щодо критеріїв і способів добору цінних генотипів помідора; створено багатомаркерну лінію помідора Л 21127; створено базу даних морфологічних, біометричних і господарсько-цінних 24 кількісних і 15 якісних ознак у 36 зразків помідора; створено та передано до ДСВ гібрид перцю солодкого F1 Стугна; створено та передано до генетичного банку рослин дві лінії перцю солодкого; створено дві жаростійких лінії огірка партенокарпічного типу ЛОР-22 та Арт-22; створено сорт цибулі шалот Бонус; розроблено «Спосіб підвищення продуктивності рослин капусти головчатої за рахунок екзогенної обробки селеномісними регуляторами росту»; отримано та передано в НЦГРРУ дві лінії капусти білоголової пізньостиглої для подальшої селекційної роботи Лінія Глобус та Лінія Дар, перспективні лінія буряка столового Веселка і лінія моркви Солодка; створено і передано до ДСВ новий ранньостиглий високоврожайний гібрид редису HI/42; створені та передані до НЦГРРУ самонесумісні лінії СНЛ/Яс/22-І1 та СНЛ/Hel/22-І2; сформовано інформаційну базу даних кількісних та якісних ознак селекційних зразків кавуна та проведена їх ідентифікація за генами морфологічних ознак; розроблено та сформовано каталог-класифікатор на ВОС-тест та апробаційні (сигнальні) ознаки; сформовано базу даних експериментальних гібридів F1 та гібридних популяцій кавуна; створено моделі сортів кавуна, дині, гарбуза для незрошуваних умов півдня України; розроблено «Спосіб застосування колхіцину на зразках перцю однорічного»; за селекцією малопоширених овочевих рослин розроблено «Спосіб одержання нових ліній салату посівного листкового різновиду (Lactuca sativa L. var. secalina)»; створені і передані на державне сортовипробування: сорт вівсяного кореня Прометей, сорт скорцонери іспанської Сила, сорт анісу звичайного Маяк 50, сорт смикавця їстівного (чуфи) Екватор; створені і передані до НЦГРРУ 2 лінії смикавця їстівного (чуфи) Кочівник  та Бурштин України.

За напрямом 20.00.02. виконується 11 завдань 2-го рівня, з яких 4 фундаментальних і 7 – прикладних.

За результатами отримано:

Розроблено та подано на патент спосіб вирощування маточників буряка столового з використанням біологізованої системи удобрення; створено інформаційну базу даних зміни біометричних, сортових та урожайних параметрів залежно від елементів альтернативної технології вирощування рослин огірка; розроблено спосіб передпосівного оброблення насіння баштанних рослин (Деклараційний патент на корисну модель); розроблено спосіб позакореневого застосування кремнійвмісних добрив у технології вирощування баштанних культур; розроблено систему насінництва нових сортів томата  промислового типу за краплинного зрошення на півдні України; сформовано інформаційну базу даних щодо супутніх культур для квасолі овочевої за полікультурного агроформування при вирощуванні органічного насіння; отримано патент на корисну модель «Спосіб вирощування насіння квасолі за органічного виробництва»; подано заявку на корисну модель «Спосіб вирощування насіння кавуна та дині за краплинного зрошення» – u2023 05186 від 02.11. 2023 р.; розроблено науково-практичні рекомендації по вирощуванню насіння кавуна та дині за краплинного зрошення.

В рамках міжнародного співробітництва Інститут овочівництва і баштанництва НААН співпрацює з науковими установами та виробничими фірмами відповідного профілю Великої Британії, Чеської республіки, Латвії, Китаю, В’єтнаму та Данії. Науковці Інституту овочівництва і баштанництва НААН взяли участь у роботі багатьох міжнародних заходах:

Міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах, тренінгах.

Протягом липня-грудня 2023 року експерти-дорадники інституту провели цикл лекцій з навчання населення двох районів Харківської області, яке постраждало від воєнної агресії рф в рамках гуманітарної програми «Відновлення засобів до існування в сільському господарстві для забезпечення продовольчої безпеки в Україні» за підтримки міжнародної гуманітарної організації Corus International.

Інститут овочівництва і баштанництва НААН створив спільні кафедри з рядом закладів вищої освіти ІІІ-ІV рівня акредитації.

На виконання програми спільних досліджень Інститут овочівництва і баштанництва НААН також співпрацює з рядом закладів вищої освіти ІІІ-ІV рівня акредитації.

В ІОБ НААН в липні проходило підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти Міністерства освіти і науки України та установ Національної академії аграрних наук України за спеціальністю 201 – «Агрономія». Слухачами курсів підвищення кваліфікації виступили понад 120 науковців та науково-педагогічних працівників з 19 установ НААН та закладів Вищої освіти України.

Інститут акредитовано на здійснення освітньо-наукової діяльності за спеціальності 201 – Агрономія (аспірантура, докторантура). У вченій раді двом співробітникам Інституту впродовж  2023 р. присвоєно вчені звання старшого дослідника за спеціальністю 201 – Агрономія.

У разових спеціалізованих вчених радах при інституті впродовж  2023 р. захищено: 3 дисертації  на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 201 - Агрономія.

Результати наукової роботи ПНД «Овочівництво і баштанництво»  висвітлено у 197-ми публікаціях, серед яких 6 –  монографій, 2 –  номери тематичного наукового збірника, 5 – збірників матеріалів конференцій, 9 – методичних рекомендацій, 30-ти фахових статтях, з них 1 – у зарубіжних, 9 – у наукових виданнях, які включені до Scopus або Web of Science, 145 тез конференцій.

Науковий тематичний збірник «Овочівництво і баштанництво» включений до Переліку наукових фахових видань України групи «Б» у галузі «Сільськогосподарські науки», індексується у різних наукометричних базах.

У Державному реєстрі сортів рослин знаходиться 340 сортів і гібридів овочевих і баштанних культур селекції інституту і його координованих установ, з них 127 селекції інституту, 121 – мережі інституту, 85 – установ-співвиконавців.

В звітному році занесено до Державного реєстру сортів рослин 11 сортів та гібридів.

На основі теоретичних напрацювань подано 6 заявок на корисні моделі, 6 – на сорти рослин, отримано 11  патентів на сорти рослин.

Для популяризації наукових розробок було проведено 5 наукових конференцій; 5 виставок; організовано 1 виступ на телебаченні, а також було  проведено 24 та прийнято участь у 30 міжнародних та всеукраїнських науково-практичних заходах.

Ведеться насінництво 120 сортів і 18 гібридів овочевих і баштанних культур з виробництва добазового, базового і сертифікованого насіння. У звітному році вироблено 5 т насіння, реалізовано на 1,35 млн. грн.

В результаті маркетингової діяльності за останній рік укладено 8 ліцензійних угод, отримано 12,5 тис. грн. роялті.

Селекційно-технологічні інновації охоплюють всі регіони України і займають біля 80-ти тис. га, що складає 15 % від загальної площі овочевих і баштанних культур в Україні.