Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Вчена рада

У відповідності до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та з метою визначення перспективних напрямів наукової і науково-технічної діяльності, а також розгляду та опрацювання основних питань виробничої та організаційної діяльності Інституту створено Вчену раду Інституту, яка є колегіальним консультативно-дорадчим органом управління його науковою, освітньою і науково-технічною діяльністю

Голова Вченої ради – директор Інституту овочівництва і баштанництва НААН, доктор сільськогосподарських наук, старший  науковий співробітник – Куц Олександр Володимирович;

Заступник голови Вченої ради – заступник директора Інституту овочівництва і баштанництва НААН з наукової роботи, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник – Парамонова Тетяна Владиславівна;

Секретар Вченої ради – учений секретар Інституту овочівництва і баштанництва НААН, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник – Сергієнко Оксана Володимирівна.

В своїй діяльності Вчена рада посилалася на Закон України «Про наукову та науково-технічну діяльність» та Положення про Вчену раду в науковій установі.

 

Основними завданнями Вченої ради визначені:

– визначення стратегії розвитку Інституту та перспективних напрямів наукової і науково-технічної діяльності;

– проведення наукової і науково-технічної оцінки тематики та результатів науково-дослідних робіт;

– затвердження поточних (щорічних) планів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок;

– затвердження освітньо-наукової програми (ОНП), навчальних планів, програм навчальних дисциплін;

– затверджує кандидатуру Гаранта ОНП;

– розгляд планів виробничої перевірки завершених науково-дослідних робіт, оцінка їх економічної ефективності, а також внесення пропозицій про їх використання у сільському господарстві;

– обговорення підсумків прийомки дослідів, методичного рівня науково-дослідних та науково-технічних робіт;

– розгляд питань співробітництва Інституту з іншими науковими установами НААН, НАН України, Мінагрополітики та інших відомств;

– розгляд питань співробітництва Інституту з вищими навчальними закладами;

– сприяння розвитку та розгляд питань координації науково-дослідних робіт та питань ефективності міжнародного науково-дослідного співробітництва;

– обговорення найважливіших наукових проблем та питань вдосконалення структури управління Інституту;

– створення постійно діючих або тимчасових проблемних та методичних комісій для попереднього розгляду питань, що виносяться на обговорення Вченої ради;

– заслуховування звітів керівників структурних підрозділів і співробітників Інституту про свою діяльність;

– удосконалення та розвиток структури наукової установи;

– оголошення конкурсу та обрання за конкурсом на вакантні посади завідувачів відділів, лабораторій, головних, провідних, старших наукових і молодших наукових співробітників, викладачів за ОНП, а також за поданням директора Інституту, керівників і заступників керівників з наукової роботи науково-дослідних установ, підпорядкованих Інституту;

– затвердження тем дисертацій здобувачів ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти або наукового ступеня доктора наук і призначення наукових керівників чи консультантів;

– формування разових спецрад із захисту дисертаційних робіт на здобуття ступеня доктора філософії;

– підготовка пропозицій керівництву Інституту по наданню творчих відпусток для завершення роботи над докторською або кандидатською дисертацією для та академічних відпусток;

– затвердження результатів атестації наукових працівників, аспірантів, докторантів та здобувачів;

– висування колективів та окремих науковців, які досягли значних успіхів у науці, видатних наукових праць для присудження премій, медалей та інших видів відзнак, у тому числі міжнародних;

– присвоєння працівникам наукової установи вчених звань професора та старшого дослідника і подання відповідних рішень на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері наукової і науково-технічної діяльності, порушення клопотання про присвоєння почесних звань;

– затвердження річних звітів про діяльність наукової установи та фінансових планів наукової установи;

– ухвалення рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або в банківських установах державного сектору;

– погодження переліку професій і посад працівників наукової установи, на яких може застосовуватися гнучкий режим робочого часу та дистанційний режим праці.

 

Положення про Вчену раду від 09 липня 2021 р.