Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

  • Шабетя О.М.
    Шабетя Оксана Миколаївна

    Доктор с.-г. наук за спеціальністю - селекція і насінництво, старший науковий співробітник

    Учений секретар

Наукова діяльність:

Викладає дисципліни: ВК 03. Генетичні ресурси овочевих і баштанних рослин

Має 3 наукової публікації включені до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science, понад 60 статей в фахових виданнях України, 17 авторських свідоцтв, 5 патентів на корисні моделі, 10 методичних рекомендацій.

Наукові праці:

1.Serhiienko O.V., Shabetia O.M., Linnik Z.P., Serhiienko M.B., Melnyk O.V. Selection of highly adaptive source material of watermelon for selection for early ripening Scientific horizons. 2023. Vol. 26 (8). 42-51. https://doi.org/10.48077/scihor8.2023.42

2. Сергієнко О.В., Шабетя О.М., Ліннік З.П., Сергієнко М.Б. Ступінь домінантності та ефект гетерозису гібридних комбінацій F1 кавуна. Овочівництво і баштанництво. Вінниця: ТОВ  «Твори», 2023. Вип. 73. C. 32-39. https://doi.org/10.32717/0131-0062-2023-73-32-39

3. Pylypenko L., Mogilnay O., Krutko R., Shabetya О., Kondratenko S., Sergienko О., Kuts O., Melnyk O., Terokhina L. (2021). Influence of growth regulators on the increase of seed productivity of F1 sweet pepper hybrids. Ukrainian Journal of Ecology, 11 (4). рр. 30-35. (WoS)

4. Шабетя О. М., Сергиенко О. В. Новые родительские линии для гетерозисной селекции арбуза. Инновации в АПК: проблемы и перспективы. Белгород, 2017. № 3. С. 138–144.

5. Мінливість вмісту хімічних речовин у плодах баклажану та перцю солодкого / O. N. Shabetya, O. V. Sergienko, O. N. Mogilna, L. V. Pilipenko, N. V. Kotsareva. Селекція і насінництво. Харків, 2020. № 118 (2020). С. 107-118.
doi: https://doi.org/10.30835/2413-7510.2020.222365

 

Сертифікати, свідоцтва: