Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Послуги

Інститут овочівництва і баштанництва НААН:


Реалізує:

 • широкий асортимент добазового, базового та сертифікованого насіння овочевих, баштанних, зеленних, пряносмакових видів рослин;
 • овочеву продукцію власного виробництва (в тому числі сертифіковану органічну продукції).

  Пропонує:
 • вирощування насіння овочевих і баштанних рослин на замовлення, укладання ліцензійних угод на виробництво насіння; послуги з доробки насіння, покращення посівних якостей; проведення апробаційних робіт на всіх етапах виробництва насіння;
 • формування (створення) демонстраційних полігонів з метою посилення інноваційного провайдингу наукової продукції (співпраця з фермерськими господарствами, науковими та навчальними установами);
 • агрономічний авторський супровід енергоефективних та біологізованих технологій вирощування овочевої продукції; надання рекомендацій щодо впровадження ґрунтозахисних сівозмін, систем обробки грунту та догляду за рослинами;
 • розробку методик клонального мікророзмноження сільськогосподарських и декоративних культур;
 • розробку комплексу біотехнологічних питань, а саме: визначення оптимального вихідного матеріалу для розмноження в культурі in vitro та розробка режиму його асептичного введення в стерильну культуру; встановлення оптимального складу поживних середовищ для масового розмноження і укорінення пробіркового матеріалу; розробка енергоощадних прийомів адаптації пробіркових рослин до ґрунтових умов;
 • оцінку фітосанітарного стану агроценозів товарних овочів або насінників основних овочевих і баштанних культур; мікологічний, ентомологічний аналізи, насіннєві інфекції; рекомендації щодо регіональних систем інтегрованого захисту овочевих і баштанних культур;
 • комплексну діагностику основних функціональних та інфекційних захворювань овочевих і баштанних культур; консультації з питань захисту овочевих рослин від шкодочинних організмів, впровадження заходів з активізації природних механізмів регулювання чисельності шкідників в різних овочевих агроценозах (закритий та відкритий ґрунт, інтенсивні та біологізовані сівозміни);
 • розробку систем удобрення овочевих культур за результатами агрохімічного обстеження полів та діагностики живлення рослин. Агрохімічний супровід ефективного застосування добрив під планові показники врожаю;
 • розроблення нормативних та нормативно-правових документів (ДСТУ, СОУ, ТР, ТУ); методична допомога під час розроблення технічних регламентів та технічних умов;
 • розроблення технологічних карт, бізнес-планів, бізнес-проектів, виробничих програм, інноваційно-інвестиційних проектів виробництва овочевої продукції в різних ґрунтово-кліматичних зонах залежно від забезпеченості підприємства виробничими ресурсами. Економічний та енергетичний аналіз результатів наукових досліджень з випробування нових технологій вирощування, а також сортів та гібридів овочевих рослин;
 • складання бізнес-планів для організації та ефективного ведення виробництва, отримання інвестиційних та кредитних коштів;
 • розрахунок фактичних витрат (грн/га) та обчислення собівартості продукції (грн/т, грн/кг) при вирощуванні овочів на основі складання технологічних карт за фактичними даними господарств, враховуючи ступінь інтенсивності виробничих процесів та наявності матеріально-технічної бази;
 • розробку проектів регіональних та галузевих програм овоченасіннєвої галузі на короткострокову та довгострокову перспективу та визначення пріоритетних напрямів розвитку;
 • надання аналітичних довідок щодо сучасного стану овочівництва відкритого, захищеного грунту та насінництва для керівників та фахівців різного рівня управління АПК, науковців, викладачів, студентів
 • оформлення заявочних матеріалів на одержання патентів на винахід, патентів на корисну модель та їх супровід;
 • проведення лекцій та консультацій з технологічних та селекційних питань.

  Здійснює:
 • вимірювання в сфері контролю якості та безпеки рослинної продукції (проведення біохімічного аналізу овочевої та іншої сільськогосподарської продукція (зернові та зернобобові, картопля) з визначенням вмісту сухої речовини, вітамінів, цукрів, клітковини, крохмалю, пектинових речовин, білків, нітратів, кислотності; аналіз рослинної продукції на вміст азоту, фосфору, калію та зольних елементів).
 • визначення агрохімічних властивостей ґрунту (вміст гумусу, рухомих сполук азоту, фосфору та калію, іонів магнію та калію в ґрунтовому розчині, рН водної та сольової витяжки, гідролітичної кислотності, суми поглинених основ тощо); консультації з відбору зразків ґрунту, води та овочевої продукції.

 

 • Лабораторія агрохімії та аналітичних вимірювань ІОБ НААН, атестована на проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду згідно з галуззю атестації проводить:

вимірювання в сфері контролю якості та безпеки рослинної продукції:

 • вуглеводний склад: загальний цукор, моносахариди, дисахариди, крохмаль, клітковина
 • пектиновий склад: водорозчинний пектин, пектин, бетанін
 • загальний азот, фосфор, калій
 • білок
 • кислотність
 • суха речовина, розчинна суха речовина
 • нітрати


вимірювання агрохімічних властивостей ґрунтів:

 • гумус
 • рН сольової та водної витяжки
 • гідролітична кислотність
 • ємність поглинання
 • сума поглинених основ
 • насиченість основами
 • нітратний азот
 • азот, що гідролізується
 • рухомий фосфор
 • та обмінний калій
 • іони кальцію та магнію.

 

 • Лабораторія біотехнології, генетичних ресурсів і теоретичних основ селекції для забезпечення сільгоспвиробників якісним садивним матеріалом пропонує послуги з розмноження методом клонального мікророзмноження в культурі in vitro:

 

 • декоративних,
 • ягідних
 • лікарських
 • овочевих культур
 • картоплі.

Як показав наш досвід, оздоровлений методами біотехнології матеріал характеризується підвищеною силою росту, високою продуктивність, що забезпечує швидку окупність витрат на його придбання. Технологія прискореного розмноження здійснюється відповідно до світових стандартів виробництва садивного матеріалу рослин, за якої ми можемо гарантувати найвищу якість посадкового матеріалу, високу приживлюваність рослин та їх підвищений врожай. На відміну від традиційних способів насіннєвого і вегетативного розмноження цей метод дозволяє за 12-18 місяців отримати з однієї вихідної рослини до 10 тисяч рослин абсолютно ідентичних рослин, забезпечуючи тим самим для наших клієнтів конкурентні переваги при реалізації нових перспективних сортів. Виключно важливою у практичному плані перевагою клонального мікроразмножения є можливість проводити також оздоровлення рослин від бактеріальних, грибних і навіть вірусних хвороб, та можливість проводити в умовах in vitro розмноження і укорінення рослин які складно розмножуються традиційними способами. Напрацьований за більш ніж 20-річний період значний науковий і практичний дослід науковців-біотехнологів дозволяють нам вирішувати надскладні завдання наших клієнтів.