Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Наукова діяльність:

Викладає дисципліни «Методологічні основи організації та проведення наукових досліджень», «Методологія виробництва органічної овочевої і баштанної продукції», «Система оптимізації живлення овочевих рослин».

Автор більше 52 статей в фахових виданнях (з них дві в Web of Science), 10 монографій (у співавторстві), 12 методичних вказівок, 22 науково-популярних публікацій, має 10 патентів на корисну модель.

Керівник наукових проектів: 18.00.02.02.Ф «Наукове обґрунтування механізмів живлення овочевих рослин для підвищення якості продукції до вимог ЄС за біоадаптивних технологій вирощування»; 01.01.03.06.Ф «Наукове обґрунтування механізмів збереження та відтворення родючості чорнозему типового за різних систем удобрення в зрошуваній овоче-кормовій сівозміні».

Член редакційної колегії наукового фахового видання «Овочівництво і баштанництво».Член Спеціалізованої вченої ради Д 65.375.01 в ІОБ НААН; 4 рази був офіційним опонентом.

Наукові праці:

1. Pylypenko L., Mogilnay O., Krutko R., Shabetya О., Kondratenko S., Sergienko О., Kuts O., Melnyk O., Terokhina L. (2021). Influence of growth regulators on the increase of seed productivity of F1 sweet pepper hybrids. Ukrainian Journal of Ecology, 11 (4). 30-35. (Web of Science)

2. Kutova A.1, Hetmanenko V.1, Skrylnik I.1, Paramonova T.2, Kuts O.2 (2020). Effect of irrigation and fertilization on the content and composition of humus of chernozem in the vegetable-fodder crop rotation. AgroLife Scientific Journal. Vol. 9, No 1. (Web of Science)

3. Удобрення овочевих та баштанних культур : монографія / Авт. кол. : С. І. Корнієнко, В. Ю. Гончаренко, Л. П. Ходєєва, Р. П. Гладкіх, О.В. Куц та ін. ; за ред. докторів с.-г. наук В. Ю. Гончаренка і С. І. Корнієнка. Вінниця : ТОВ "Нілан-ЛТД", 2015.370 с.

4. Наукові основи виробництва органічної продукції в Україні : монографія / за ред. Я. М. Гадзало, В. Ф. Камінського. Київ : Аграрна наука, 2016. 592 с.

5.Kuts O., Schevshenko S., Semenenko I. (2020). The quality of different sweet potato fertilizer systems (ipomoеan batаtas) in the conditions of forest-steppe of Ukraine. II. International agricultural, biological & life science conference. Edirne, Turkey. (september 1-3). рр. 1224-1236.

6. Ефективність комплексних добрив в технології вирощування капусти головчастої / О. В. Куц, Т. В. Парамонова, О. Ф. Мозговский, В. І. Михайлин. Наукові доповіді НУБіП. 2017. № 3 (67). 11 с. URL: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Dopovidi/issue/view/339

7. Куц А. В., Парамонова Т. В. Эффективность использования удобрений в орошаемом оводе-кормовом севообороте Левобережной Лесостепи Украины. Почвоведение и агрохимия. Минск, 2017. № 2 (59). С. 184–192.

8. Куц О. В. Використання мікробних препаратів для оптимізації живлення рослин буряку столового. Вісник ХНАУ. 2017. № 2 (серія «Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво і зберігання»). С. 18–23.

9. Економічна та енергетична ефективність вирощування капусти цвітної за різних способів живлення при краплинному зрошенні / Г. І. Яровий, Т. А. Романова, О. В. Романов, М. С. Пономарьова, О. М. Брагін, Л. А. Свиридова, О. В. Куц. Вісник ХНАУ, 2019. Вип. 3 (серія «Економічні науки»). С. 285–299.

10. Ефективність регуляторів росту в овочівництві / О. В. Куц, О. І. Онищенко, І. І. Семененко, Є. М. Ільїнова, І. М. Панова, Л. В. Пилипенко, О. О. Чаюк, К. М. Коноваленко, А. В. Яковченко, В. В. Кокойко. Овочівництво і баштанництво : міжвідомчий тематичний науковий збірник. 2020. Вип. 68. С. 63-75.

11. Зміна продуктивності зрошуваної овочево-кормової сівозміни та трансформація основних показників родючості чорнозему типового за систематичного застосування добрив (науково-практичні рекомендації) / В. Ю. Гончаренко, С. А. Балюк, О. М. Могильна, О. В. Куц та ін. Харків : ІОБ НААН, 2018. 58 с.

Сертифікати, свідоцтва: