Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

 • Кондратенко С. І.
  Кондратенко Сергій Іванович

  Доктор с.-г. наук за спеціальністю - селекція і насінництво, старший науковий співробітник

  Завідувач відділу селекції і насінництва овочевих і баштанних культур

   

   

   

   
Наукова діяльність:

Викладає дисципліни: Теоретичні основи селекції овочевих і баштанних культур овочевих і баштанних культур, ВК 02.Прикладна генетика овочевих і баштанних культур, ВК 09. Селекційні і технологічні аспекти створення і вирощування нішевих овочевих і баштанних культур.

Має 6 наукових публікацій, що включені в Scopus або Web of Science, 65 статей в фахових виданнях України, 5 монографій (в співавторстві), має 26 патентів на винаходи та корисні моделі, 14 свідоцтв про авторство на сорти рослин, 27 свідоцтв про реєстрацію зразка генофонду рослин (від НЦГРРУ), 14 методичних рекомендацій.

Експерт з акредитації освітніх програм Національного агентства з оцінки якості вищої освіти Міністерства освіти і науки України за спеціальностями 201 “Агрономія” та 162 “Біотехнологія та біоінженерія”.

Керівник наукових проектів: 20.00.01.01.Ф “Розроблення методології створення стресотолерантних ліній та сортів пасльонових видів рослин на основі індукованого мутагенезу і рекомбіногенезу при внутрішньовидовій та міжвидовій гібридизації”, № держ. реєстрації 0121U108073; 20.00.01.20.П “На основі інтродукції нових генетичних джерел та добору мутантного генофонду створення конкурентоспроможних сортів і селекційно-цінних ліній малопоширених видів овочевих рослин з високим адаптивним потенціалом та комплексом цінних біологічних і господарських властивостей”, № держ. реєстрації 0121U100508.

Член Спеціалізованої вченої ради по захисту докторських дисертацій Д 65.357.01 в Інституті овочівництва і баштанництва НААН.

Наукові праці:
 1. Кондратенко С.І., Дульнєв П.Г., Кирюхіна Н.О., Підлубенко І.М. Селеновмісні біологічно-активні композиційні препарати як ефективні регулятори росту для покращення посівних якостей насіння та морфо-біологічних показників головок капусти біло- І червоноголової. Овочівництво і баштанництво. Вінниця: ТОВ «Твори», 2023. Вип. 73. С. 13-22. https://doi.org/10.32717/0131-0062-2023-73-13-22
 2.  Кондратенко С.І., Кирюхіна Н.О., Митенко І.М., Дульнєв П.Г. Регулятори росту для підвищення насіннєвої продуктивності рослин капусти головчастої репродуктивної стадії розвитку. Наукові доповіді НУБіП України. 2023. Вип. 3 (103). 13 с. (Сер. “Агрономія”). DOI: http://dx.doi.org/10.31548/dopovidi3(103).2023.006

Pasternak T, Paponov IA, Kondratenko S. (2021). Optimizing Protocols for Arabidopsis Shoot and Root Protoplast Cultivation. Plants, 10(2):375. https://doi.org/10.3390/plants10020375 (Scopus)

2. Samovol O.P., Kondratenko S.I., Mogilnaya E. (2021). Variability of meiotic recombination and cytological parameters in F1 tomato hybrids under extreme environmental conditions. Bulg. J. Agric. Sci., 27 (2), рр. 342–349. (Scopus, Web of Science)

3. Pylypenko L., Mogilnay O., Krutko R., Shabetya О., Kondratenko S., Sergienko О., Kuts O., Melnyk O., Terokhina L. (2021). Influence of growth regulators on the increase of seed productivity of F1 sweet pepper hybrids.Ukrainian Journal of Ecology, 11 (4), рр. 30-35. (Web of Science)

4. Kondratenko S.I., Pasternak T.P., Samovol O.P., Mogilna O.M., Sergienko O.V. (2020). Modeling of asymmetric division of somatic cell in protoplasts culture of higher plants. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 11 (2). doi: https://doi.org/10.15421/022038 (Web of Science)

5. Mogylna O., Samovol O., Kondratenko S., Sergienko O., Suchkova V., Bedoshvili D. (2020). Cytogenetic Features of Meiosis in Hybrid F1 Watermelon (Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum et. Nakai), Depending on the Level of Ontogenesis Adaptation. Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, vol. 14, no. 4. (Scopus)

6. Samovol O. P., Kornienko S. I., Kravchenko V. A., Kondratenko S. I. (2017). Change of Mendelian ratios and meiotic recombination parameters in F1 hybrid tomatoes under the influence of ?-irradiation. Cytology and Genetics. Vol. 51, No. 4, pp. 247-252. (Scopus)

7. Глава 12. Можливості сучасної біотехнології для одержання життєздатних міжвидових гібридів. Глава. 13. Методи прискорення генетичної стабілізації селекційно-цінних генотипів овочевих видів рослин. Глава 14. Соматична гібридизація капусти білоголової. Глава 15. Вивчення генетичного поліморфізму овочевих рослин : монографія / Авт. кол. : В. А. Кравченко, З. Д. Сич, С. І. Корнієнко, Т. К. Горова, О. Я. Жук, С. І. Кондратенко. Селекція овочевих рослин : теорія і практика. Вінниця : ТОВ "Нілан-ЛТД", 2013. 364 с.

8. Самовол О. П., Кондратенко С. І. Томат (генетичні основи селекції) : монографія. Вінниця : ТОВ "Нілан-ЛТД", 2018. 448 с.

9. Kondratenko S. I., Lancaster Yu. M. (2021). Methodological aspects of assessing the response of courgette plants to artificial contamination of Zucchini yellow mosaic virus (ZYMV). In.: Achievements of Ukraine and the EU in ecology, biology, chemistry, geography and agricultural sciences : Collective monograph. Vol. 2. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, рр. 115–134. DOI : https://doi.org/10.30525/978-9934-26-086-5-20

10. Рівень адаптивного потенціалу ліній кабачка за ознаками продуктивності. / С. І. Кондратенко, О. В. Сергієнко,О. П. Самовол, Р. В. Крутько, Ю. М. Ланкастер.Наукові доповіді НУБіП України. (Сер. “Агрономія”). 2020. Вип. № 1 (83). DOI: http://dx.doi.org/10.31548/dopovidi2020.01.004

11. Оцінка потенціалу урожайності мутантних ліній салату посівного листкового за різних кліматичних умов вирощування. / С. І. Кондратенко, Р. В. Крутько, Л. В. Чабан, О. В. Позняк. Наукові доповіді НУБіП України. (Сер. “Агрономія”). 2020. Вип. № 2 (84). DOI: http://dx.doi.org/10.31548/dopovidi2020.02.005

12. Стабільність прояву біохімічних ознак плодів кабачка за різних умов вирощування лінійного матеріалу. / Авт. кол. : С. І. Кондратенко, Т. В. Шевченко, О. В. Сергієнко, О. П. Самовол, Ю. М. Ланкастер. Рослинництво і ґрунтознавство. 2020. Vol. 11 (3). С. 70–79.

13. Самовол О. П., Кондратенко С. І., Могильна О. М. Вплив високогірних екологічних умов на мінливість рекомбінаційних і цитологічних пераметрів мейоза у гібридів F1 томата. Овочівництво і баштанництво : міжвідомчий тематичний науковий збірник. 2021. Вип. 69. С. 22–35.

14. Розширення спектру генотипової мінливості кавуна методом фізичного мутагенезу / Авт. кол. : О. М. Шабетя, О. В. Сергієнко, О. М. Могильна, С. І. Кондратенко, Л. В. Моргун. Селекція і насінництво. 2021. Вип. № 119, 44–52.

15. Методичні рекомендації з оптимізації мутаційної селекції томату (L. esculentum Mill.) / О. П. Самовол, О. М. Могильна, С. І. Кондратенко, Т. В. Мірошніченко. Вінниця : ТОВ "ТВОРИ", 2020, 32 с.

16. Методика ведення насінництва малопоширених видів рослин (бугили кервелю, фенхелю овочевого і дворядника тонколистого) / С. І. Кондратенко, О. В. Позняк, О. І. Касян, Л. В. Чабан. Обухів : Друкарня ФОП Гуляєва В.М., 2021. 36 с.

17. Розширення спектру генотипової мінливості салату посівного листкового методом індукованого мутагенезу (методичні рекомендації) / С. І. Кондратенко, П. Г. Дульнєв, Л. В. Чабан, О. В. Позняк, О. І. Касян. Обухів : Друкарня ФОП Гуляєва В.М., 2021. 44 с.

Сертифікати, свідоцтва:

 

sortsort