Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

 • Селекційні інновації в овочівництві та баштанництві
 • Селекційні інновації в овочівництві та баштанництві
 • Селекційні інновації в овочівництві та баштанництві
 • Селекційні інновації в овочівництві та баштанництві
 • Селекційні інновації в овочівництві та баштанництві
 • Селекційні інновації в овочівництві та баштанництві
 • Селекційні інновації в овочівництві та баштанництві
 • Селекційні інновації в овочівництві та баштанництві

IНСТИТУТ ОВОЧІВНИЦТВА І БАШТАННИЦТВА НААН

Інститут овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук – головна наукова установа, яка очолює і координує науково-дослідні роботи з питань овочівництва і баштанництва (рік заснування – 1947). Основні напрями роботи зосереджено на вирішенні пріоритетних фундаментальних і прикладних завдань: розробка генетичних, біотехнологічних та фізіолого-біохімічних методів створення високоадаптованих вихідних матеріалів для потреб селекції овочевих і баштанних рослин; створення конкурентоздатних, стійких до комплексу біотичних і абіотичних факторів гібридів та сортів овочевих і баштанних рослин, придатних для сучасних технологій виробництва; формування генетичного банку джерел овочевих і баштанних рослин; розроблення і удосконалення технологій їх вирощування та насінництва різного спрямування (інтенсивні, органічні, біоадаптивні, ресурсоощадні); наукове обґрунтування механізмів функціонування овочевих агроценозів на засадах збереження родючості ґрунту та зменшення техногенного навантаження у нових умовах господарювання та земельних відносин; створення сучасних технологій і рецептур переробки овочевої продукції на базі лише натуральних, екологічно чистих компонентів; наукове забезпечення впровадження інноваційних розробок в агропромислове виробництво.

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Місія інституту

Місія Інституту як головної галузевої наукової установи — наукове забезпечення галузі овочівництва і баштанництва, методичне керівництво і координація спільних дій з формування єдиної науково-технічної політики для гарантування продовольчої безпеки в країні.

Місія наукового закладу реалізується шляхом:

 • Розробки концепції науково-технічної політики в галузі овочівництва і баштанництва;
 • Координації галузевої програми наукових досліджень Національної академії аграрних наук України, методичне керівництво і виконання фундаментальних і прикладних досліджень, спрямованих на прискорення науково-технічного прогресу та розвитку галузі овочівницт
 • Створення для зон України високопродуктивних гібридів і сортів овочевих і баштанних культур для відкритого і захищеного ґрунту, стійких до біотичних і абіотичних чинників з використанням світового генетичного потенціалу;
 • Розробки енергозберігаючих, адаптивних і органічних технологій виробництва продукції овочевих і баштанних культур на продовольчі і насіннєві цілі;
 • Впровадження, спільно з господарськими структурами, результатів наукових досліджень у практику агропромислового виробництва;
 • Інформаційного та консультативного забезпечення наукової діяльності установ з питань овочівництва і баштанництва;
 • Проведення публічних заходів: конференцій, семінарів, виставок, нарад, круглих столів, Днів поля з метою апробації і реклами наукових здобутків;
 • Забезпечення роботи Вченої і спеціалізованої вченої ради, технічного комітету з питань стандартизації овочевої і баштанної продукції, методичних комісій, редколегії наукового тематичного збірника;
 • Проведення курсів підвищення кваліфікації і стажування за напрямами: “Теоретичні аспекти селекції овочевих і баштанних видів рослин”, “Малозатратні технології вирощування овочевих і баштанних культур”;
 • Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації за галуззю знань - аграрні науки та продовольство через діяльність аспірантури і докторантури;
 • Здійснення творчого співробітництва з науковими установами НААН, інших міністерств і відомств, вищими навчальними закладами, науковими установами зарубіжних країн та іноземними інституціями у сфері виробництва сільськогосподарської продукції.

Візія: Інститут — лідер України в області наукових досліджень та інновацій з проблем овочівництва та баштанництва.

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Завдяки кропіткій роботі вчених-селекціонерів в інституті та на його дослідних станціях створено близько 500 сортів і гібридів овочевих і баштанних культур. Нині в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, знаходиться 217 сортів і гібридів. Сорти селекції інституту мають відмінні якості, вони технологічні, їх продукція придатна для консервування, соління, виготовлення соків та джемів, і саме головне, вони адаптовані до місцевих умов вирощування.

Учені інституту за допомогою сучасних біотехнологічних методів проводять роботу зі створення дигаплоїдних гомозиготних ліній овочевих рослин, мікроклонального розмноження цінних селекційних зразків, вивчення нових фітопрепаратів різного функціонального призначення, відпрацьовують методики прискорення досліджень у селекції та насінництві, удосконалюють сучасні енергоощадні технології вирощування розсади, товарної продукції у відкритому і закритому ґрунтах та оригінального насіння овочевих і баштанних рослин. Ведеться розробка комплексних систем удобрення, захисту рослин проти хвороб, шкідників і бур’янів; розробка стандартів на овочево-баштанну продукцію, технології її переробки і зберігання. Розробляються методи інтенсифікації економічних стосунків у товарному овочівництві і насінництві, виробництві елітного насіння сортів і гібридів овочевих і баштанних рослин.

Сучасні технології в овочівництві, які розроблено в інституті, дозволяють одержати з 1 га капусти 75-100 т, огірка 30-35 т, томата – 60-90 т, цибулі 50-60 т, буряка столового 40-60 т, моркви 50-60 т, кавуна – 30-40 т при значному збереженні ресурсів, підвищенні економічної ефективності виробництва. Розробляються органічні технології вирощування овочевих рослин на основі біологізованих сівозмін з посівами сидеральних культур, черезсмугового вирощування та формування полікультурних насаджень, використання мікробних препаратів, біологічних засобів захисту рослин та мінімальних способах обробітку ґрунту.

Інститут готовить кадри вищої кваліфікації; має аспірантуру в галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» за спеціальністю 201 – агрономія, та спеціалізовану вчену раду із захисту кандидатських і докторських дисертацій.

Розробки інституту складають науково-технічну базу ведення овочівництва і баштанництва в Україні. Наукові працівники беруть участь у розробці концепцій розвитку овочівництва, підготовці і виданні книг, методичних рекомендацій, довідників, фахового міжвідомчого тематичного наукового збірника «Овочівництво і баштанництво». Колектив установи нагороджено Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, Почесними грамотами НААН України, дипломами міжнародних виставок-ярмарків, золотими медалями у номінації «Лідер агропромислового комплексу України», є переможцем конкурсу «Кращий товар року».