APPLIED GENETICS

Самовол О.П. Монтвід П.Ю.  

 

Лабораторію прикладної генетики було створено у 1995 році за ініціативи Самовола О.П., за підтримки члена-кореспондента НААН Кравченка В.А. Основною передумовою для організації даного підрозділу в рамках Інституту овочівництва і баштанництва НААН була недостатня науково-методологічна основа селекційних технологій створення нових сортів і гібридів овочевих видів рослин.

Протягом 1996–2000 рр. дослідження, які проводив колектив лабораторії (кандидат біологічних наук Самовол О.П., наукові співробітники Монтвід П.Ю., Юрлакова О.М., Черкаський О.М., Юрченко О.П., Пилюгіна Є.Б., Кіносян С.М. та лаборанти Замицька Т.М. і Орел С.В.), були скеровані на розроблення основних елементів цитогенетичних основ селекції пасльонових видів рослин. Уперше експериментально на таких видах рослин, як томат, перець і баклажан було доведено існування зворотної залежності між пристосованістю гетерозигот F1 до екстремальних факторів середовища й рівнем рекомбінаційної, а також спектром генотипової мінливості у генетичній структурі популяцій, що розщеплюються. Указаний ефект принципово змінює методологію традиційних підходів до використання гібридів F1 як засобу  рекомбіна ційної селекції, а також вносить суттєве доповнення до синтетичної теорії еволюції.

Протягом 2001–2005 рр. у вказаному науковому підрозділі розпочали проведення досліджень з розроблення теоретичних основ гетерозисної, трансгресивної і інтрогресивної селекції. При цьому пріоритетними були наступні напрямки – гаметна і зиготна селекція та інтродукування рекомбінаційної мінливості у міжвидових гібридів томата, визначення цитологічних параметрів мейозу у міжвидових гібридів томата, перцю й баклажана, вдосконалення елементів технології інтрогресії змішаної зародкової плазми віддалених і предкових форм до геномів майбутніх сортів і гібридів томата, вдосконалення методу індукованого рекомбіногенезу, а також способів, що знижують  елімінуючу дію природного гаметного і зиготного відборів та ін. Для окремих наукових співробітників указані роки були особливими, а саме – захист Монтвідом П.Ю.  і Самоволом О.П. дисертацій і присвоєння їм звань кандидата біологічних і доктора с.-г. наук, відповідно.

Протягом 2006–2020 рр. сектор прикладної генетики увійшов до складу лабораторії генетики, генетичних ресурсів і біотехнології ІОБ НААН. Основний напрям досліджень за вищеозначений період – індукований мутагенез і рекомбіногенез  томата, міжвидова селекція томата, баклажана і перцю солодкого, гаметна селекція кавуна й огірка, індукований апоміксис перцю солодкого й огірка.

На теперішній час у секторі прикладної генетики успішно працюють (постійно удосконалюючи методологічну основу селекції овочевих видів рослин) доктори с.-г. наук Самовол О.П. і Кондратенко С.І. та лаборант Замицька Т.М.