Research activities:

Викладає дисципліни «Методологічні основи організації та проведення наукових досліджень», «Методологія виробництва органічної овочевої і баштанної продукції», «Система оптимізації живлення овочевих рослин».

Автор більше 79 статей в фахових виданнях (з них 12 в Web of Science та Scopus), 14 монографій (у співавторстві), 14 методичних вказівок, 24 науково-популярних публікацій, має 11 патентів на корисну модель.

Науковий керівник одного здобувача, що отримав наукову ступінь доктора філософії: Семененко С.В. (диплом Н23 № 001985 від 18.12.23 ).

Керівник наукових проектів: 18.00.02.02.Ф «Наукове обґрунтування механізмів живлення овочевих рослин для підвищення якості продукції до вимог ЄС за біоадаптивних технологій вирощування»; 01.01.03.06.Ф «Наукове обґрунтування механізмів збереження та відтворення родючості чорнозему типового за різних систем удобрення в зрошуваній овоче-кормовій сівозміні».

Член редакційної колегії наукового фахового видання «Овочівництво і баштанництво». Член Спеціалізованої вченої ради Д 65.375.01 в ІОБ НААН; 4 рази був офіційним опонентом.

 

Scientific works:

Товарознавство плодоовочевої продукції: навч. посібник / Пузік Л.М., Куц О.В., Бондаренко В.А., Щербина С.О. Вінниця: ТВОРИ, 2023. 370 с.

Куц О. В., Івченко Т. В., Семененко С. В., Мозговська Г. В., Баштан Н. О., Мірошниченко Т. М., Семененко І. І., Яковченко О. І., Яковченко А. В. Батат (Іpomoеa batаtas): перспективи вирощування в Україні: монографія / за ред. д-ра с.-г. наук О. В. Куца. Київ: Аграрна наука, 2023. 140 с. DOI: 10.31073/ 978-966-540-576-4.

3. Baliuk S., Vorotyntseva L., Zakharova M., Panarin R., Kuts O., Mykhailyn V. Changes in the properties of Chernozem soils under management and strategic approaches to restore their fertility. International Journal of Environmental Studies. 2023. Published online: 01 Nov 2023. DOI: 10.1080/00207233.2023.2271339. (Scopus).

Kuts O., Kokoiko V., Mykhailyn V., Syromyatnikov Yu., Zhernova O. Fertilisation system influence on the main agrochemical indicators of soil and productivity of white cabbage. Scientific Horizons. 2023. 26(11). Р. 69-79. DOI: 10.48077/scihor11.2023.69. (Scopus).

Куц О.В., Кокойко В.В., Михайлин В.І., Найдьонова О.Є., Парамонова Т.В., Гапон Т.М. Урожайність насіння помідору сорту Чайка за різних систем удобрення в умовах Лісостепу України. Вісник аграрної науки. 2023. №8. С. 20-28.

Куц О. В., Підлубенко І. М., Чаюк О. О., Овчіннікова О. П., Коноваленко К. М. Використання мікробних препаратів та регуляторів росту за вирощування огірка в плівкових теплицях. Наукові доповіді НУБіП України. 2023. 101. DOI: 10.31548/dopovidi1(101).2023.006

Kuts O.; Kokojko V.; Myhajlyn V.; Najd'onova O.; Paramonova T.; Gapon T. The yield of tomato seeds of the Chaika variety under different fertilizer systems in the conditions of the Forest-Steppe of Ukraine. Visnyk agrarnoi nauky. 2023. 8 (101). С. 20-28. DOI: 10.31073/agrovisnyk202308-03

Куц О.В., Онищенко О.І., Чаюк О.О., Коноваленко К.М., Ільєнова Є.М. Використання мікробних препаратів та гумінових добрив за вирощування баклажана в плівкових теплицях. Наукові доповіді НУБіП України. 2023. 6(106). DOI: 10.31548/dopovidi6(106).2023.008.

Методика наукових досліджень у грибівництві / за ред. В.В. Хареби [Хареба В.В., Бандура І.І., Бісько Н.А., Хареба О.В., Куц О.В., Цизь О.М., Кулик А.С.]. К., 2022. 128 с.

Pusik, L., Pusik, V., Bondarenko, V., Gaevaya, L., Kyruchina, N., Kuts, O., Slobodianyk, G., & Nakloka, O. Determiningcarrot preservation depending on the root quality and size, as well as on storage techniques. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2022. 1(11(115). Р. 26–32. DOI: 10.15587/1729-4061.2022.251785 (Scopus).

Bielashov O., Rozhkov A., Kalenska S., Karpuk L., Marenych M., Kuts O., Zaitseva I., Romanov O., Muzafarov N. Influence of Pre-Sowing Application of Mineral Fertilizers, Root and Foliar Nutrition on Productivity of Winter Tritical Plants. Ecol. Eng. Environ. Technol. 2022. 6. Р. 1–14. DOI: 10.12912/27197050/152118 (Scopus).

Zhernova O., Dehtiarov Y., Kuts O. Soil-saving technologies and their influence on agrophysical and colloid-chemical parameters of chernozem. Scientific Papers. Series A. Agronomy. 2022. Vol. LXV. № 2. Р. 157–168. (Web of Science).

Шевченко Н.О., Коваленко Г.В., Баштан Н.О., Мозговська А.В., Мірошниченко Т.М., Стрибуль Т.Ф., Івченко Т.В., Куц О.В. Вплив фізичних факторів передпосівної обробки насіння буряка столового на посівну якість та врожайність. Проблеми кріобіології і кріомедицини. 2022. 32 (3). С. 183–195. DOI: 10.15407/cryo32.03.183. (Scopus).

Куц О.В., Семененко І.І., Яковченко А.В., Семененко С.В. Ефективність різних способів вирощування посадкового матеріалу батату (Ipomoеa batаtas). Вісник аграрної науки. 2022. 3 (828). С. 37–43. DOI: 10.31073/agrovisnyk202203-05.

15. Kuts, O., Yakovchenko, A., Semenenko, S., Semenenko, I., Yakovchenko, O., Kokoyko, V., Hulyak, N., Suchkova, V. Investigation of allelopathic influence on sweet potato plants of main weeds and agricultural plants. Vegetable and Melon Growing. 2022. (71). Р. 49-58. DOI: 10.32717/0131-0062-2022-71-49-58

Kuts, O., Dukhin, Y., Rudym, Y., Yarokhno, N., Shapko, M., Korsun, S., Bilivets, I., & Voloshchuk, N. Effect of Mycohelp biofungicide on sowing qualities of vegetable plant seeds. Vegetable and Melon Growing. 2022. (71). Р. 67-75. DOI: 10.32717/0131-0062-2022-71-67-75.

Куц О.В., Духін Є.О., Духіна Н.Г., Рудим Ю. А., Ярохно Н.С., Щербак Л. А., Іллюшенко Г. Я. Вплив біологізованої системи удобрення та формування насіннєвого куща на урожайність насіння буряку столового сорту Багряний. Овочівництво і баштанництво. 2022. Вип. 72. С. 71-78.

Парамонова Т.В., Куц О.В., Найдьонова О.Є., Михайлин В.І., Крутько Р.В. Науково-методичні аспекти оптимізації агрохімічних і мікробіологічних показників чорнозему типового за альтернативних технологій вирощування помідора. Наукові доповіді НУБіП України. 2022. 5(99). DOI: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Dopovidi/article/view/16434

Kuts O., Kokoiko V., Paramonova T., Mykhailyn V., Syromiatnykov Y. Influence of the fertiliser system on the soil nutrient regime and onion productivity. Plant and Soil Science. 2022. 13(4). Р. 17-26. DOI: 10.31548/agr.13(4).2022.17-26.

Kuts, O., Ivchenko, T., Onishchenko, O., Semenenko, I., Kolesnik, L., Chayuk, O., Lyalyuk, O., Pilipenko, L., Marusyak, A., Valieva, M. Ефективність стимуляції росту овочевих рослин в ювенільний період. Овочівництво і баштанництво. 2021. (69). С. 89-98. DOI: 10.32717/0131-0062-2021-69-89-98.

Rozhkov, A.O., Potashova, L.M., Potashov, Yu.M., Gepenko, O.V., Kuts, O.V., Semenenko, I.I., Vitanov, O.D., Stankevich, S.V., Sukhova, H.I., Herman, L.V. Effect of pre-sowing seed treatment and foliar nutrition on productivity and yield of chickpea grain in the eastern forest-steppe of Ukraine. Ukrainian Journal of Ecology. 2021. 11 (9). Р. 74-81.

Kuts, O., Shevchenko, S., Semenenko, I., Dukhin, E., Yakovchenko, A., Yakovchenko, O. Study of the Efficiency of Sweet Potato Growing in the Forest-Steppe of Ukraine by Different Methods of Soil Mulching (December 3, 2021). EUREKA: Life Sciences. 2021. (6), 17–24. DOI: 10.21303/2504-5695.2021.002156

Syromyatnikov, Y., Mozgovskyi, O., Kutz, O., Paramonova, T., Mykhailyn, V., Huliak, N. Influence of constant traditional soil treatment in vegetable-fodder crop rotation on density of black soil. Vegetable and Melon Growing. 2021. (70), 66-79. DOI: 10.32717/0131-0062-2021-70-66-79.

Kutova A., Hetmanenko V., Skrylnik I., Paramonova T., Kuts A. Effect of irrigation and fertilization on the content and composition of humus of chernozem in the vegetable-fodder crop rotation. AgroLife Scientific Journal. 2020. Volume 9. Number 1. ISSN 2285-5718, 192-197. (Web of Science).

Куц О.В., Онищенко О.І., Семененко І.І., Ільїнова Є. М., Панова І. М., Пилипенко Л. В., Чаюк О. О., Коноваленко К. М., Яковченко А. В., Кокойко В.В. Ефективність регуляторів росту в овочівництві. Овочівництво і баштанництво. 2020. Вип. 68. С. 63–75. DOI: 10.32717/0131-0062-2020-68-63-75.

Куц О.В., Парамонова Т.В., Мозговський О.Ф., Михайлин В.І., Семененко І.І., Романов О.В., Романова Т.А. Вплив систем удобрення на продуктивність ланки овоче-кормової сівозміни, накопичення енергії та баланс елементів живлення. Овочівництво і баштанництво. 2019. Вип. 66. С. 56-62.

Яровий Г. І., Романова Т. А., Романов О. В., Пономарьова М. С., Брагін О. М., Свиридова Л. А., Куц О. В. Економічна та енергетична ефективність вирощування капусти цвітної за різних способів живлення при краплинному зрошенні. Вісник ХНАУ. 2019. 3. С. 285–299 (серія «Економічні науки»).

 

 

Certificates: