Research activities:

Викладає дисципліни «Система оптимізації живлення овочевих рослин».

Автор більше 40 статей у фахових виданнях (з них одна у Web of Science), 5 монографій (у співавторстві), 6 методичних вказівок, 30 науково-популярних публікацій, має 8 патентів на корисну модель.

 

Scientific works:

1. Державна цільова програма розвитку овочівництва на період до 2025 року / за наук. ред. Я. М. Гадзала, П. В. Кондратенка, М. В. Роїка. Селекційне : ІОБ НААН, 2020. 62 с.

2. Алгоритм заходів зі збереження та відтворення родючості ґрунту в овочевих агроценозах / О. В. Куц, Т. В. Парамонова, В. І. Михайлин та ін. Харків : ІОБ НААН. 2020. 6 с.

3. На допомогу городникам / за ред. О. Д. Вітанова. Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2020. 64 с.

4. Системи оптимізації живлення огірка, цибулі ріпчастої та помідора за їх вирощування в зрошуваних овоче-кормових сівозмінах на основі комплексного використання сидеральних та органічних добрив з місцевої сировини, мікробних препаратів та регуляторів росту рослинного походження : Науково-практичні рекомендації / О. В. Куц, Т. В. Парамонова, В. І. Михайлин, І. І. Семененко, Т. М. Гапон, М. Є. Валієва Селекційне : ІОБ НААН, 2020. 20 с.

5. Система удобрення овочевих і баштанних культур : монографія / В. Ю. Гончаренко, Т. В. Парамонова, О. М. Могильна, В. І. Михайлин, О. Ф. Мозговський ; за ред. доктора с.-г. наук, професора В. Ю. Гончаренка. Київ : Аграрна наука, 2019. 152 с.

6. Продуктивність ланки овоче-кормової сівозміни, накопичення енергії та баланс елементів живлення залежно від системи удобрення / О. В. Куц, Т. В. Парамонова, В. І. Михайлин, І. І. Семененко. Овочівництво і баштанництво : міжвідомчий тематичний науковий збірник. 2019. Вип. 66. С 55-65.

7. Парамонова Т. В. Технологія відтворення родючості ґрунтів в овочевих агроценозах. Аграрна наука – виробництву. Київ, 2019. № 4. С. 22.

8. Насінництво овочевих рослин : навчальний посібник / Авт. кол : О. Д. Вітанов, Т. В. Парамонова, О. В. Сергієнко, О. В. Романов, Т. А. Романова та ін. ; за ред. доктора с.-г. наук О. Д. Вітанова, кандидата с.-г наук О. В. Романова. Вінниця : ТОВ «ТВОРИ». 2018. 254 с.

9. Куц А. В., Парамонова Т. В. Эффективность использования удобрений в орошаемом овоще-кормовом севообороте Левобережной Лесостепи Украины. Почвоведение и агрохимия. Минск, 2017. № 2 (59). С. 184-192.

10. Зміна продуктивності і якості овоче-кормової сівозміни та трансформація основних показників родючості чорнозему типового за різних систем удобрення (органічної, мінеральної, органо-мінеральної, біологізованої, ресурсоощадної). Наукове видання. / В. Ю. Гончаренко, С. А. Балюк, Л. П. Ходєєва, Т. В. Парамонова, О. В. Куц та ін. Харків : ІОБ НААН, 2017. 77 с.

11. Використання різних систем удобрення капусти пізньостиглої у зрошуваній овоче-кормовій сівозміні Лісостепу України / Т. В. Парамонова, Л. П. Ходєєва, Л. М. Шульгіна, В. І. Михайлин. Наукові доповіді НУБіП України. 2017. №2 (66). 9 с.
URL: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Dopovidi/article/view/8458

12. Ефективність комплексних добрив в технології вирощування капусти головчастої / О. В. Куц, Т. В. Парамонова, О. Ф. Мозговский, В. І. Михайлин. Наукові доповіді НУБіП. 2017. № 3 (67). 11 с.
URL: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Dopovidi/issue/view/348

13. Куц О. В., Парамонова Т. В., Іллюшенко Г. Я. Ефективність використання фізіологічно кислих добрив в зрошуваній овоче-кормовій сівозміні Лісостепу України. Овочівництво і баштанництво : міжвідомчий тематичний науковий збірник. 2016. Вип. 62. С. 182-188.

14. Парамонова Т. В., Ходєєва Л. П. Ефективність систем удобрення цибулі ріпчастої в овоче-кормовій зрошуваній сівозміні Лівобережного Лісостепу України. Овочівництво і баштанництво : міжвідомчий тематичний науковий збірник. 2016. Вип. 62. С. 228-237.

15. Наукові основи виробництва органічної продукції в Україні : монографія / за ред. Я. М. Гадзало, В. Ф. Камінського. Київ : Аграрна наука, 2016. 592 с.

16. Удобрення овочевих та баштанних культур : монографія / Авт. кол : С. І. Корнієнко, В. Ю. Гончаренко, Л. П. Ходєєва, Р. П. Гладкіх, Т. В. Парамонова, О. В. Куц та ін. ; за ред. докторів с.-г. наук В. Ю. Гончаренка і С. І. Корнієнка. Вінниця : ТОВ "Нілан-ЛТД", 2015. 370 с.

Certificates: