• Rud V.P.
    Rud Viktoriia Petrivna

    Candidate of Economic Sciences, Senior Researcher

    Senior researcher of the laboratory of innovation and investment development of the vegetable market and intellectual property

Research activities:

Викладає дисципліни: “Наукові основи виробництва овочевої і баштанної продукції”, “Методологія виробництва органічної овочевої і баштанної продукції” (змістовний модуль 2, 3) з 2016 – до тепер) та «Економічна оцінка технологій в агрономії» (змістовний модуль 8), з 2021 року.

Має 50 статей у наукових фахових виданнях України, 12 монографій (у співавторстві), 6 методичних рекомендацій, 63 публікацій в науково-популярних виданнях, 6 інноваційних бізнес-проектів, розробник 5 загальнодержавних галузевих концепцій, 6 національних та 8 регіональних комплексних програм розвитку галузі овочівництва (2010-2021). Має понад 35 довідок про впровадження результатів науково-дослідної роботи у виробництво.

Керівник наукових проектів:
- по ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН»: 36.00.00.25. П «Сталий розвиток галузі овочівництва», № ДР 0121U108063 (2021-до тепер); 40.02.00.03.Ф. «Науково-методичні засади регіонального розміщення виробництва і переробки овочевої продукції», № ДР 0116U000319 (2016-2020); 39.02.00.03.Ф «Розробити теоретичні та методичні засади підвищення конкурентоспроможності в овочівництві на основі удосконалення економічних відносин та поглиблення інвестиційної привабливості галузі», № ДР 0111U005076 (2010-2015).

- по ННЦ «Інститут землеробства НААН»: 03.03.00.01.Ф «Інституційне забезпечення економічних, екологічних та інноваційних процесів органічного овочівництва в контексті асоціації України з ЄС», № ДР 0116U000320 (2016-2020); 07.05.03.02.Ф «Наукові засади формування і механізми функціонування ринку органічної овочевої продукції», № ДР 0111U05084 (2010-2015).

- по Інституту овочівництва і баштанництва НААН: 17.03.00.17. Ф «Науково-методичні засади інноваційних систем виробництва, доробки, зберігання та реалізації насіння овочевих рослин”, № ДР 0111U005082 (2010-2015).

Керівник підпрограми наукових досліджень 05 «Наукові засади формування і функціонування ринку продукції органічного виробництва» ПНД 07 «Наукові основи розвитку органічного виробництва сільськогосподарської продукції та механізми його функціонування в Україні» (2013-2015).

Рудь В.П. 6-разово приймала участь в засіданнях спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських дисертаційних робіт за спеціальністю 08.07.03, 08.07.04 в якості офіційного опонента: 2016 (спецрада К 44.887.01 ПДАА, м. Полтава), 2013 (Д 26.350.01 ННЦ «Інститут аграрної економіки», м. Київ), 2011 (К 64.803.01 ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, м. Харків), 2010 (К 26.879.01 УНДІ продуктивності агропромислового комплексу, м. Київ), 2009 (К 08.804.01 ДДАУ, м. Дніпропетровськ), 2008 (К 64.803.01 ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, м. Харків).

Scientific works:

1. Удосконалення науково-обґрунтованої структури посівних площ за регіонами на основі ефективних рішень в овочівництві : монографія / В. П. Рудь, О. М. Могильна, О. В. Куц, В. П. Рудь, Л. А. Терьохіна, С. М. Кормош, Л. М. Урюпіна, О. П. Стовбір, Є. О. Духін, С. М. Даценко, В. В. Кузьменко, Є. В. Зінченко, В. В. Сидора, А. В. Яковченко. Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2020. 248 с.

2. Рудь В. П. Адаптивна технологія вирощування насіння моркви : монографія ; за ред. О. Д. Вітанова. Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2020. 204 с.

3. Рудь В. П. Енергоефективна технологія вирощування насіння буряка столового : монографія ; за ред. О. Д. Вітанова, О. М. Могильної, О. В. Романова. Вінниця: ТОВ «Нілан», 2020. 275 с.

4. Рудь В. П. Методичні рекомендації «Наукове забезпечення розвитку інтенсивних систем землеробства на зрошуваних землях відповідно до спеціалізації сільськогосподарських підприємств» : монографія ; за науковою редакцією М. І. Ромащенка, Р. А. Вожегової, А. П. Шатковського Грабовської. Херсон : Олді-Плюс, 2020. 456 с.

5. Методологічні аспекти еколого-економічного розвитку органічного овочівництва в Україні. Інституційне забезпечення : монографія / В. П. Рудь, О. М. Могильна, О. В. Муравйов, В. П. Рудь та ін. Харків : ТОВ «ВП Плеяда», 2017. 92 с.

6. Методологія адаптивної системи вирощування овочевих культур / В. О. Муравйов, О. Д. Вітанов, Ю. Д. Зелендін, Н. В. Чефонова, О. В. Мельник, Т. В. Семибратська, О. В. Куц, В. П. Рудь та ін. Харків : ТОВ «ВП «Плеяда», 2017. 48 с.

7. Рудь В. П. Наукові засади розвитку аграрного сектора економіки південного регіону України : монографія ; за науковою редакцією М. І. Ромащенка, Р. А. Вожегової, А. П. Шатковського. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2017. 438 с.

8. Рудь В. П. Наукові основи виробництва органічної продукції в Україні» : монографія ; за ред. Я. М. Гадзала, В. Ф. Каменського. Київ, 2016. 596 с.

9. Маркетинг в овочівництві : монографія / С. І. Корнієнко, Л. В. Романова, В. П. Рудь, А. В. Гуменюк ; за ред. С. І. Корнієнка. Вінниця : ТОВ «Нілан – ЛТД», 2014. 288 с.

10. Економічна ефективність виробництва овочів до 195-річчя заснування ХНАУ ім. В.В. Докучаєва : монографія / О. В. Ульянченко, В. Є. Роганіна, В. П. Рудь, О. О. Кіях, Ю. Ю. Черненко. Харків : Віровець А.П. «Апостроф». 2011. 288 с.

11. Рудь В. П. Овочеві культури, картопля, баштанні культури : монографія / Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Лісостепу України ; редкол. : М. В. Зубець, В. П. Ситник, М. Д. Безуглий та ін. Київ : «Аграрна наука». 2010. 980 с.

12. Рудь В. П. Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Полісся і Західному регіоні України : монографія / редкол. : М. В. Зубець, В. П. Ситник, М. Д. Безуглий та ін. Київ : «Аграрна наука». 2010. 944 с.

13. Рудь В. П. Овочівництво в системі продовольчого ринку: Особливості, тенденції, перспективи. Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка». Тернопіль : ТІ АПВ УААН. 2021. № 2/4. С. 204-210.

14. Рудь В. П. Галузь овочівництва в системі продовольчого ринку. Особливості, тенденції, перспективи. Науково-економічний журнал «Інтелект XXI». Національний університет харчових технологій «Інститут проблем конкуренції». Київ : ВД «Гельветика», 2021. № 3. С. 53-58.

15. Рудь В. П. Ринок зеленних овочевих культур в Україні. Науково-економічний журнал «Інтелект XXI». Національний університет харчових технологій «Інститут проблем конкуренції». Київ : ВД «Гельветика», 2021. № 4. С. 53-58.

16. Зональне розміщення виробництва томата в Україні / О. М Могильна., В. П. Рудь, Л. А. Терьохіна, Л. М. Урюпіна, О. П. Стовбір, В. В. Сидора. Овочівництво і баштанництво : міжвідомчий тематичний науковий збірник. 2020. Вип. 66. С. 89-100.

17. Морква м’ясиста: зональне виробництво, наукове забезпечення / В. П. Рудь, Л. А. Терьохіна, Л. М. Урюпіна, О. П. Стовбір, В. В. Сидора. Овочівництво і баштанництво : міжвідомчий тематичний науковий збірник. 2019. Вип. 66. С. 91-102.

18. Рудь В. П. Інституційно-правове регулювання органічного овочівництва. Науково-економічний журнал «Інтелект XXI». Національний університет харчових технологій «Інститут проблем конкуренції». Київ : ВД "Гельветика", 2018. № 4. С. 82-87.

19. Пріоритетні напрями наукового забезпечення виробництва малопоширених видів овочевих рослин в Україні / О. М. Могильна, В. П. Рудь, О. В. Хареба та ін. Овочівництво і баштанництво : міжвідомчий тематичний науковий збірник. 2018. Вип. 64. С. 75-88.

20. Розвиток органічного виробництва овочів / О. М. Могильна, В. О. Муравйов, В. П. Рудь, Л. А. Терьохіна. Овочівництво і баштанництво : міжвідомчий тематичний науковий збірник. 2017. Вип. 63. С. 7-17.

21. Органічне овочівництво: досягнення інституту / С. І. Корнієнко, О. Д. Вітанов, В. О. Муравйов, С. І. Кондратенко, В. П. Рудь, О. В. Куц. Овочівництво і баштанництво : міжвідомчий тематичний науковий збірник. 2016. Вип. 62. С. 7-19.

22. Рудь В. П. До питання інституційного забезпечення органічного виробництва. Електронний науково-практичний журнал «Східна Європа: економіка, бізнес та управління». Дніпро : ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури». 2016. Випуск 5(05). С. 84-89.

23. Рудь В. П. Інституційне забезпечення розвитку органічного виробництва. Науково-економічний журнал «Інтелект XXI». Національний університет харчових технологій «Інститут проблем конкуренції». Київ : ВД "Гельветика", 2016. № 6. С. 124-135.

24. Рудь В. П. Інноваційна діяльність на овочевому ринку та її роль у забезпеченні продовольчої безпеки. Електронне наукове фахове видання «Економіка та суспільство». Мукачево : Мукачівський державний університет, 2016. Випуск 7. С. 138-146.

25. Корнієнко С. І., Рудь В. П. Основні положення галузевої комплексно програми «Овочі України – 2020». Овочівництво і баштанництво : міжвідомчий тематичний науковий збірник. 2015. Вип. 61. С. 17-34.

26. Рудь В. П., Муравйова О. В., Сидора В. В. Проблеми розвитку ринку картоплі в Україні. Овочівництво і баштанництво : міжвідомчий тематичний науковий збірник. 2015. Вип. 61. С. 193-200.

27. Рудь В. П. Овочевий ринок в системі забезпечення продовольчої безпеки країни. Вісник Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова, серія «Економіка». Одеса : ВД «Гельветика», 2014. Том 19. Випуск 2/2. С. 158-162.

28. Рудь В. П. Овочевий ринок. Аспекти формування продовольчої безпеки України. Науковий вісник Херсонського державного університету, серія «Економічні науки». Харків : Херсонський державний університет, ВД «Гельветика», 2014. Випуск 5, частина 1. С. 251-255.

29. Стратегічні напрями розвитку галузі овочівництва України / С. І. Корнієнко, В. П. Рудь, О. О. Кіях, Л. А. Терьохіна. Вісник ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, серія «Економічні науки». 2012. № 8. С. 26-33.

30. Перспективи розвитку галузі овочівництва в Харківській області / С. І. Корнієнко, В. П. Рудь, О. О. Кіях, Л. А. Терьохіна. Вісник ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, серія «Економічні науки». 2012. № 7. С. 66-73.

31. Концептуальні основи розвитку овочівництва та забезпечення продовольчої безпеки / С. І. Корнієнко, В. П. Рудь, О. О. Кіях, Л. А. Терьохіна. Овочівництво і баштанництво : міжвідомчий тематичний науковий збірник. 2012. Вип. 58. С. 7-18.

32. Виробництво цибулі ріпчастої в Україні та його наукове забезпечення / В.П. Рудь, О.О. Кіях, Є.М. Ільїнова Овочівництво і баштанництво : міжвідомчий тематичний науковий збірник. 2012. Вип. 58. С. 263-269.

33. Рудь В. П. Роль овочевого ринку при виконанні соціальних функцій. Вісник ХНАУ. 2011. № 4. С. 213-219.

34. Рудь В. П. Кіях О. О. Сучасний стан галузі овочівництва та перспективи розвитку. Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, серія «Економічні науки». 2011. № 3. С. 146-154.

35. Рудь В. П. Витратно-ціновий аналіз виробництва овочевої продукції. Вісник ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, серія «Економічні науки». 2010. № 8. С. 70-76.

36. Рудь В. П. Ринок овочів та продовольча безпека України. Міжнародний науково-виробничий журнал «Економіка АПК». 2010. № 6 (188). С. 55-57.

37. Рудь В. П. Формування витрат та цін при виробництві овочів. Збірник наукових праць Сумського національного аграрного університету, серія «Економіка та менеджмент». Вісник СНАУ. 2010. Випуск 9/2. C. 99-102.

38. Рудь В. П. Значення овочевого ринку у продовольчій безпеці України. Вісник ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, серія «Економіка АПК і природокористування». 2009. № 11. С. 363-368.

39. Рудь В. П. Проблеми розвитку і регулювання овочепродуктового підкомплексу в Україні. Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, серія «Економіка АПК і природокористування». 2009. № 14. С. 110-117.

40. Рудь В. П. Проблеми розвитку овочевого ринку в Україні. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства, серія «Економічні науки». Харків : ХНУТСГ, 2009. Вип. 84. С. 260-267.

41. Рудь В. П. Значення овочевого ринку в продовольчій безпеці України. Збірник наукових праць Уманського державного аграрного університету. 2009. Вип. 72. Частина 2. «Економіка». С. 239-244.

42. Яровий Г. І., Рудь В. П., Кіях О. О. Перспективи українського овочівництва у період глобалізації. Збірник наукових праць Харківського національного технічного університету, серія «Економічні науки». Харків : ХНУТСГ, 2007. Випуск 66. С. 390-401.

43. Розвиток інноваційної діяльності у насіннєвому сегменті овочевого ринку / Л. А. Терьохіна Л. А., В. П. Рудь, О. П. Стовбір, Т. О. Рудницька. Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка». Тернопіль : ТІ АПВ УААН, 2007. № 2/4. С. 204-210.

Certificates: