• IVChENKO T.V.
    IVChENKO Tetiana Volodymyrivna

    doctor of agricultural sciences Sciences, Senior Researcher

    Head of the Laboratory of Genetics, Genetic Resources and Biotechnology

Research activities:

Викладає дисципліни: “Сільськогосподарська біотехнологія овочевих і баштанних видів рослин”.

Має 3 наукові стаття, що включені в Scopus або Web of Science, 38 статей в фахових виданнях України, 2 монографії (в співавторстві), має 15 патентів на корисну модель, 5 авторських свідоцтв, 14 методичних рекомендацій. Науковий керівник 3 здобувачів що отримали наукову ступінь кандидат с.-г. наук: Мозговська Г. В. (диплом № 023352 від 23.09.2014), Мірошніченко Т. М. (диплом № 037350 від 1.07.2016), Овчиннікова О. П. диплом № від 23.07.2021).

Участь у наступних міжнародних програмах: «Group Fellowship on «Induce mutation in Solanaceae spp.» Turkey, (1.06.2010–30.09.2010); «Group Fellowhip on Mutation Breeding and Supportive Biotechnology - Solanaceae Component», Ankara, Turkey, (06.06–02.09.2011); «Training Course on Grinhouse Vegetable Cultivation Technology for Asian and European Countries», Jinan, China, (2.04.2014–16.05.2014).

Експерт МОН при проведенні Державної атестації наукових установ за напрямом аграрних та сільськогосподарських наук (з 2019 р.); Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (з 2020 р.).

У 2016-2020 р здійснювала керівництво науковими проектами: 23.00.04.11.П «Розробити способи прискореного створення ідентифікованих джерел цінних ознак основних овочевих культур шляхом розробки ефективних клітинних технологій in vitro»; 23.00.01.14. ПШ «Розроблення методики дослідження молекулярно-генетичного поліморфізму цибулі ріпчастої (Allium cepa L.) за допомогою SSR праймерів»; 18.00.01.41.П «Визначити способи оцінки і добору генетичних джерел помідора за придатністю до альтернативних технологій»; була відповідальний виконавець: 18.00.02.02.Ф «Наукове обґрунтування механізмів живлення овочевих рослин для підвищення якості продукції до вимог ЄС за біоадаптивних технологій вирощування». З 2021 р. здійснює керівництво науковими проектами: 20.00.02.10. П «Розроблення елементів технології виробництва спаржі зеленої в Лісостеповій зоні України» та 20.00.01.02.Ф “Розроблення теоретичних основ селекції підщеп помідора за технології мікрощеплення”. Член редакційної колегії наукового фахового видання «Овочівництво і баштанництво». Член Спеціалізованої вченої ради Д 65.375.01 в ІОБ НААН. Виконувала обов’язки офіційного опонента. Викладала курсу дисциплін «Сучасні технології овочівництва відкритого і закритого ґрунту» на кафедрі «Плодоовочівництва і зберігання» ХНАУ ім. В.В. Докучаєва (2018-2019 рр.).

Scientific works:

1. T. Ivchenko, S. Kornienko, T. Miroshnichenko, H. Mozgovska (2014). The usage of cell selection in vitro in the creation of tomato and eggplants breeding lines with resistance to fusarium (Fuzarium oxysporum). Agricultural Science and Practice. Vol. 1, № 3. (Web of Science)

2. Vitsenia T., Ivchenko T., Shevchenko N., Stribul T. (2015). Effect of explant’s size and phytohormonal composition of nutritive medium on post-vitification recovery of garlic meristems. Probl Cryobiol Cryomed. Vol 25. No 1. (Scopus)

3. Ivchenko T., Vitsenya T., Shevchenko N., Bashtan N., Kornienko S. (2017). Hypothermic and Low-Temperature Storage of Garlic (Allium sativum L.) for in Vitro Collections. Probl Cryobiol Cryomed. Vol. 27, No 2. (Scopus)

4. Методологія створення гібридів F1 моркви на основі ЦЧС / С. І. Корнієнко, К. П. Леонова, Т. К. Горова, Т. В.І вченко ; за ред. С. І. Корнієнка. Харків, 2016. 65 с.

5. Івченко Т. В., Віценя Т. І., Сергієнко О. В. Використання клітинних технологій in vitro для добору стійкого до фузаріозного в’янення (Fusarium oxysporum) вихідного матеріалу огірка. Наукові доповіді НУБІП. 2016. № 2 (59). 12 с. Режим доступу: http://nd.nubip.edu.ua/2016_2/index.html

6. Івченко Т. В., Баштан Н. О., Черненко К. М. Клітинна селекція томата на стійкість до ранньої сухої плямистості (Alternaria solani Ell.). Вісник Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. 2016. Вип. 1. С. 104–113.

7. Івченко Т. В., Баштан Н. О., Корнієнко С. І.Мікросателітний аналіз сортів цибулі ріпчастої української селекції.Вісник Центру наукового забезпечення АПВ Харківської області.2016. Вип. 21. № 2. 144–150.

8. Ефективність використання світло діодів для клонального мікро розмноження м’яти перцевої / Т. В. Івченко, О. В. Хареба, Н. О. Баштан, Г. В. Мозговська. Вісник аграрної науки. 2018. Вип. № 2. С. 54-60.

9. Інтродукція нової нішевої культури батату (Ipomoea batatas L.) в умовах Східного Лісостепу України / Г. В. Мозговська, Т. В. Івченко, Н. О. Баштан, Т. М. Мірошниченко. Генетичні ресурси рослин 2019. Вип. № 25. С. 61-70.

10.Характеристика генотипів-інтродуцентів батату (Іpomoea batatas L.) за умов вирощування в зоні Лісостепу України / Т. В. Івченко, Г. В. Мозговська, Н. О. Баштан, Т. М. Мірошниченко, Р. В. Крутько. Овочівництво і баштанництво : міжвідомчий тематичний науковий збірник. 2020. Вип. № 67. С. 6-12.

11. Гіпотермічне та низькотемпературне зберігання рослин-регенерантів і меристем часнику (Allium sativum L.) для створення in vitro колекцій / Т. І. Віценя, Н. О. Шевченко, Н. О. Баштан, С. І. Корнієнко. Проблеми криобиологии и криомедицины. 2017. Том 27. № 2. С. 110-121.

12. Mozgovska A. V., Міroshnychenkо T. M., Bashtan N. O. (2018). Survival of Sweet Potato Meristems Under Different Cryopreservation Regimens. Probl Cryobiol Cryomed. 28(2). рр. 156-160.

13. Івченко Т. В., Баштан Н. А., Горовая Т. К. Использование культуры изолированных тканей и клеток in vitro для размножения тетраплоидных форм. Proceedings of Azerbaijan Institute of Crop Husbandry. Baki, 2016. Vol. XXVI. 32–38.

14. Ivchenko Т., Bashtan N., Korniyenko S., Bilenko O. (2017). Identification of Onion Varieties (Allium Cepa L.) of Ukrainian Breeding Using Microsatellite Markers. Journal of Pharmaceutical, Chemical and Biological Sciences. March-May. 5(1). рр. 40-44.

15. Біотехнологічний спосіб створення стійкого до хвороб вихідного селекційного матеріалу овочевих культур / Т. Івченко, Т. Мірошніченко, Т. Віценя, Н. Баштан. Сільськогосподарська біотехнологія: теоретичні розробки і впровадження в селекцію рослин : збірник наукових праць за загальною редакцією В. І. Файта. СГІ –НЦНС. Одеса : Астропринт, 2016. С. 148–155.

16. Modeling of Tomato Genotypes Stress-Tolerance by Comprehensive Assessmenton Selective Media In Vitro. Tetiana Ivchenko, Tetiana Miroshnichenko, Anna Mozgovska, Natalia Bashtan, Roman Krutko. (2020). Proceedings. 4: 2-12. http://doi.org/10.3390/IECPS2020-08768

17. Post-Thaw Survival of Meristems from in vitro Sweet Potato (Ipomoea Batatas (L.) Lam.) Plants † Nadiya Shevchenko, Anna Mozgovska, Olena Bobrova, Nataliia Bashtan, Galyna Kovalenko and Tetiana Ivchenko. (2020). Proceedings.01/12/2020 - 15/12/2020: 1-7. http://doi.org/10.3390/IECPS2020-08769

18. Influence of Seed Priming Techniqueson Seedling Establishment and Yield of Asparagus Hybrids. Nadiya Shevchenko, Olga Lialiuk, Tamara Stribul and Tetiana Ivchenko. Proceedings. 4: 2-8. http://doi.org/10.3390/IECPS2020-08734

19. Методичні підходи щодо селекції та сучасних технологій розмноження і вирощування батату (Ipomoea batatas L.) (методичні рекомендації) / Т. В. Івченко, Г. В. Мозговська, Т. І. Віценя, Н. О. Баштан, Т. М. Мірошниченко. Селекційне : ІОБ НААН, 2018. 36 с.

20. Мірошніченко Т. М., Самовол О. П., Івченко Т. В.Клональне мікророзмноження в культурі in vitro стерильних генотипів томата. Методичні рекомендації. Селекційне : ІОБ HААН, 2018. 15 с.

21. Метод оцінки і добору джерел стресотолерантності помідора для альтернативних технологій: методичні рекомендації. / Т. В. Івченко, Т. М. Мірошніченко, Г. В. Мозговська, Н. О. Баштан, Р. В. Крутько. Селекційне : ІОБ HААН, 2020. 9 с.

22. Івченко Т. В., Баштан Н. О., Могильна О. М. Методичні рекомендації з ідентифікації сортів цибулі ріпчастої за допомогою аналізу мікросателітних локусів. Харків : ВП "Плеяда", 2018. 14 с.

23. Селекція та сучасні технології розмноження і вирощування батату (Ipomoea batatas L.) : методичні рекомендації / Т. В. Івченко, Г. В. Мозговська, Т. І. Віценя, Н. О. Баштан, Т. М. Мірошниченко. Вінниця : ТОВ "ТВОРИ", 2020. 44 с.

Certificates: