• Kondratenko S.I.
    Kondratenko Serhii Ivanovych

    Dr. Sci (Agr.), specialty - selection and seed production, Senior Researcher

    Head of the department of selection and seed production of vegetable and melon crops

Research activities:

Викладає дисципліни: Теоретичні основи селекції овочевих і баштанних культур овочевих і баштанних культур, Методологічні основи організації та проведення наукових досліджень (змістовний модуль 4).

Має 6 наукових публікацій, що включені в Scopus або Web of Science, 65 статей в фахових виданнях України, 5 монографій (в співавторстві), має 26 патентів на винаходи та корисні моделі, 14 свідоцтв про авторство на сорти рослин, 27 свідоцтв про реєстрацію зразка генофонду рослин (від НЦГРРУ), 14 методичних рекомендацій.

Експерт з акредитації освітніх програм Національного агентства з оцінки якості вищої освіти Міністерства освіти і науки України за спеціальностями 201 “Агрономія” та 162 “Біотехнологія та біоінженерія”.

Керівник наукових проектів: 20.00.01.01.Ф “Розроблення методології створення стресотолерантних ліній та сортів пасльонових видів рослин на основі індукованого мутагенезу і рекомбіногенезу при внутрішньовидовій та міжвидовій гібридизації”, № держ. реєстрації 0121U108073; 20.00.01.20.П “На основі інтродукції нових генетичних джерел та добору мутантного генофонду створення конкурентоспроможних сортів і селекційно-цінних ліній малопоширених видів овочевих рослин з високим адаптивним потенціалом та комплексом цінних біологічних і господарських властивостей”, № держ. реєстрації 0121U100508.

Член Спеціалізованої вченої ради по захисту докторських дисертацій Д 65.357.01 в Інституті овочівництва і баштанництва НААН.

Scientific works:
Certificates:

sortsort