Research activities:

Викладає дисципліни:  Методологічні основи організації та проведення наукових досліджень, Методологія селекції овочевих і баштанних видів рослин, ВК 03. Генетичні ресурси овочевих і баштанних рослин.

Має 2 наукової публікації включені до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science, 8 мографій ( у співавторстві), 45 статей в фахових виданнях, 11 авторських свідоцтв, 14 методичних рекомендацій.

Вчений секретар спецради Д 65.357.01.

Науковий керівник проектів:

20.00.01.06.Ф Розроблення методологічних підходів для використання стійких до стресових факторів зовнішнього середовища ліній та створення толерантного гетерозисного гібриду огірка з високою адаптивного здатністю (номер державної реєстрації 0121U108075);

20.00.01.07.Ф Створення конкурентоздатного гібриду огірка Ніжинського сортотипу з високою адаптивною здатністю (номер державної реєстрації 0121U100504);

20.00.01.09.Ф Науково-методичні аспекти використання генетично маркованого вихідного матеріалу при створенні гетерозисного гібриду кавуна (номер державної реєстрації 0121U108068).

20.00.02.18.П.к. Розроблення рецептури маринування плодів огірка ніжинського сортотипу для потреб дрібнотоварного виробництва (номер державної реєстрації 0123U105356).

Науковий керівник одного здобувача, що отримав наукову ступінь доктора філософії: Лінніка З.П. (диплом Н23 № 001579).

Член редакційної колегії «Овочівництво і баштанництво»: міжвідомчий тематичний науковий збірник / Інститут овочівництва і баштанництва НААН.

Участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента – 5 разів.

 

 

Scientific works:
 1. Сергієнко О. В., Чаюк О.О., Радченко Л.О., Шульгина Л.М., Вітанов О.Д., Стовбір О.П. Прийоми підвищення урожайності плодів і насіння огірка партенокарпічного типу в умовах захищеного ґрунту. Овочівництво і баштанництво. Вінниця: ТОВ „Твори”, 2019. Вип. 65. С. 76–83. DOI https://doi.org/10.32717/0131-0062-2019-65-76-83.
 2. Кондратенко С.І., Могильна О.М., Сергієнко О.В., Самовол О.П., Ланкастер Ю.М., Крутько Р.В.Адаптивний потенціал колекційних зразків гібридів F1 кабачка Овочівництво і баштанництво. Вінниця: ТОВ „Твори”, 2019. Вип. 66. С. 28–38. DOI https://doi.org/10.32717/0131-0062-2019-66-28-38.
 3. Кондратенко С.І., Сергієнко О.В., Самовол О.П., Крутько Р.В., Ланкастер Ю.М. Рівень адаптивного потенціалу ліній кабачка за ознаками продуктивності. Наукові доповіді НУБІП. 2020. № 1 (83). C. 1–10.URL: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Dopovidi/article/view/13791.
 4. О. В. Сергієнко, Л. О. Радченко, Л. Д. Солодовник, В. М. Сучкова, Л. М. Шульгина. Ефекти комбінаційної здатності партенокарпічних вихідних форм гетерозисних гібридів F1 огірка.Овочівництво і баштанництво. Вінниця: ТОВ   «Твори», 2020. Вип. 67. С. 23-31.DOI: https://doi.org/10.32717/0131-0062-2020-67-23-31
 5. С. І. Кондратенко, О. В. Сергієнко, О. П. Самовол, Ю. М. Ланкастер. Адаптивний потенціал ліній кабачка іноземного походження за комплексом ознак продуктивності.Овочівництво і баштанництво.Вінниця: ТОВ   «Твори», 2020. Вип. 68. С. 6-15. DOI: https://doi.org/10.32717/0131-0062-2020-68-6-15
 6. О. В. Сергієнко, Л. Д. Солодовник, Т. М. Гарбовська, Є. М. Ільїнова.Новий бджолозапильний гібрид F1огірка корнішонного типу для відкритого ґрунту. Овочівництво і баштанництво. Вінниця: ТОВ   «Твори», 2020. Вип. 68. С. 36-44. DOI: https://doi.org/10.32717/0131-0062-2020-68-36-44
 7. Стабільність прояву біохімічних ознак плодів кабачка за різних умов вирощування лінійного матеріалу / С. І. Кондратенко, Т. В. Шевченко, О. В. Сергієнко, О. П. Самовол, Ю. М. Ланкастер.Рослинництво і ґрунтознавство. Серія : Селекція і насінництво. Київ, 2020. Вип. 11. № 3. С. 70-79. URL: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Agronomija/article/download/14167/12556DOI: https://doi.org/10.31548/agr2020.03.070
 8. Мінливість вмісту хімічних речовин у плодах баклажану та перцю солодкого / O. N. Shabetya, O. V. Sergienko, O. N. Mogilna, L. V. Pilipenko, N. V. Kotsareva.Селекція і насінництво. Харків, 2020. № 118 (2020). С. 107-118. DOI: https://doi.org/10.30835/2413-7510.2020.222365
 9. Кондратенко С.І., Cергієнко О.В., Шевченко Т. В.,Самовол О. П., Ланкастер Ю. М. Cтабільність прояву біохімічних ознак плодів кабачка за різних умов вирощування лінійного матеріалу. Рослинництво і ґрунтознавство. Серія: Селекція і насінництво. Київ, 2020. Вип. 11. № 3. С. 70-79
 10. Ліннік З.П., Чаюк О.О., Сергієнко О.В.,Онищенко О.І.Вихідний матеріал кавуна для селекції на комплексну стійкість до хвороб. Овочівництво і баштанництво. Вінниця: ТОВ «Твори», Вип. 69. 2021. С. 13-23. DOI: 10.32717/0131-0062-2021-69-13-23.
 11. Сергієнко О.В.,Солодовник Л.Д., Гарбовська Т.М., Радченко Л.О. Новий партенокарпічний гібрид огірка Слава F1 для умов захищеного ґрунту. Овочівництво і баштанництво. Вінниця: ТОВ «Твори», Вип. 69. 2021. С. 36-42. Doi: 10.32717/0131-0062-2021-69-36-42.
 12. ShabetiaO. N.,Serhiienko O. V., MohilnaiaE. N., KondratenkoS. I., MorhunL. V. Розширення спектру генотипової мінливості кавуна методом фізичного мутагенезу. Селекція і насінництво. Харків, 2021. № 119. С. 44-52. DOI: 10.30835/2413-7510.2021.237001
 13. Ліннік З.П., Мітенко І.М., Сергієнко О.В. Порівняльна характеристика зразків кавуна звичайного української та іноземної селекції. Генетичні ресурси. Харків, 2021. № 28. С. 71-77. DOI: 10.36814/pgr.2021.28.07
 14. Сергієнко О.В., Ліннік З.П. Рівень зв’язку між ознаками колекційних сортозразків кавуна Овочівництво і баштанництво. Вінниця: ТОВ «Твори», 2022. Вип. 71. С. 16-24. DOI: 10.32717/0131-0062-2022-71-16-24.
 15. Сергієнко О.В., Солодовник Л.Д., Радченко Л.О., Гарбовська Т.М. Шабетя О.М., Івченко Т.В.Оцінка нових партенокарпічних гібридних комбінацій F1 огірка за цінними селекційними ознаками та їх мінливістю в умовах захищеного ґрунту. Овочівництво і баштанництво. Вінниця: ТОВ «Твори», 2022. Вип. 71. С. 25-32.DOI: 10.32717/0131-0062-2022-71-16-24.
 16. Сергієнко О.В., Ліннік З.П. Адаптивний потенціал колекції гібридів F1 кавуна за продуктивними показниками. Овочівництво і баштанництво. Вінниця: ТОВ «Твори», 2022. Вип. 72. C. 32-40. DOI:10.32717/0131-0062-2022-72-32-40.
 17. Сергієнко О.В., Шабетя О.М., Солодовник Л.Д., Гарбовська Т.М., Радченко Л.О. Breeding evaluation of new gherkin cucumber lines to create F1 heterotic hybrids. Селекція і насінництво. Харків, 2022. № 122. С. 69-78. DOI: https://doi.org/10.30835/2413-7510.2022.271754.
 18. Сергієнко О.В., Шабетя О.М., Солодовник Л.Д., Гарбовська Т.М., Радченко Л.О. Селекційна оцінка нових ліній огірка корнішонного типу для створення гетерозисних гібридів. Генетичні ресурси. 2022. № 31. С. 67-76. DOI: 10.36814/pgr.2022.31.06.
 19. Сергієнко О.В., Ліннік З.П., Сергієнко М.Б. Адаптивний потенціал колекції кавуна за продуктивними показниками. Селекція і насінництво. Харків, 2022. № 121. С. 79-90. DOI: 10.30835/2413-7510.2022.271758
 20. Сергієнко О.В., Ліннік З.П. Рівень кореляцій між селекційними ознаками у колекційних генотипів F1кавуна. Вісник Уманського національного університету садівництва. Умань, 2022. Вип. 2. С. 32-36. DOI: I https://doi.org/10.32782/2310-0478-2022-2-32-36
 21. Сергієнко О.В., Сєвідов В.П. Особливості реалізації потенціалу продуктивності гібриду помідору Тойво F1 залежно від способу формування рослин. Аграрні інновації. Сер. Меліорація, землеробство, рослинництво. Вип. 17. 2023. С. 125-131. DOI: I https://doi.org/1032848/agrar.innov.2023.17.17
 22. Сергієнко О.В., Гарбовська Т.М., Солодовник Л.Д., Радченко Л.О. Тривалість основних періодів росту і розвитку гібридів F1огірка та рівень урожайності в залежності від дії погодних умов. Овочівництво і баштанництво. Вінниця: ТОВ «Твори», 2023. Вип. 73. C. 23-31. DOI:10.32717/0131-0062-2022-73-23-31
 23. Сергієнко О.В., Шабетя О.М., Ліннік З.П., Сергієнко М.Б. Ступінь домінантності та ефект гетерозису гібридних комбінацій F1 кавуна. Овочівництво і баштанництво. Вінниця: ТОВ «Твори», 2023. Вип. 73. C. 32-39. DOI:10.32717/0131-0062-2022-73-32-39
 24. Serhiienko O.V., Shabetia O.M., Linnik Z.P., Serhiienko M.B., Povlin I.Ye. Selection of watermelon starting material by adaptability for breeding for suitability for intensive and organic growing technologies. Plant Breeding and Seed Production. 2023. Vol. 124. Р. 45-55. DOI: 10.30835/2413-7510.2023.293879
 25. Serhiienko O.V., Solodovnyk L.D., Нarbovska T.M., Radchenko L.O. Assessments of structural yield indicators of cucumber genotypes using cluster analysis. Vegetable and melon growing. Vol. 74. P. 33-39. DOI https://doi.org/10.32717/0131-0062-2023-74-33-39.
Certificates: