Research activities:

Викладає дисципліни: ВК 03. Генетичні ресурси овочевих і баштанних рослин.

Має 2 наукової публікації включені до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science, 8 мографій ( у співавторстві), 45 статей в фахових виданнях, 11 авторських свідоцтв, 14 методичних рекомендацій.

Науковий керівник 3 здобувачів що отримали наукову ступінь кандидат с.-г. наук: Бондар О., Черкасова В., Зінченко Є. та 1 доктора філософії Пилипенко Л. (диплом Н22 № 000454).

 

Scientific works:

1. Pusik L., Pusik V., Lyubymova N., Bondarenko V., Gaevaya L., Sergienko O., Romanov O., Gryn L., Kononenko L. (2018). Study into formation of nutritional value of cauliflower depending on the agribiological factors. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Vol 6, No 11 (96). (Scopus)

2. Pusik L., Pusik V., Lyubymova N., Bondarenko V., Rozhov A., Sergienko O., Denisenko S., Kononenko L. (2019). Preservation of parsnip root vegetable depending on the degree of ripeness, varietal features, and storage techniques. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Vol 1, No 11 (97). (Scopus)

3. Kondratenko S.I., Pasternak T.P., Samovol O.P., Mogilna O.M., Sergienko O.V. (2020). Modeling of asymmetric division of somatic cell in protoplasts culture of higher plants. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 11 (2). (Web of Science)
doi: https://doi.org/10.15421/022038

4. Mogylna O., Samovol O., Kondratenko S., Sergienko O., Suchkova V., Bedoshvili D. (2020). Cytogenetic Features of Meiosis in Hybrid F1 Watermelon (Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum et. Nakai), Depending on the Level of Ontogenesis Adaptation. Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, vol. 14, no. 4. (Scopus)

5. Pylypenko L., Mogilnay O., Krutko R., Shabetya О., Kondratenko S., Sergienko О., Kuts O., Melnyk O., Terokhina L. (2021). Influence of growth regulators on the increase of seed productivity of F1 sweet pepper hybrids. Ukrainian Journal of Ecology, 11 (4). рр. 30-35. (WoS)

6. Шабетя О. М., Сергиенко О. В. Новые родительские линии для гетерозисной селекции арбуза. Инновации в АПК: проблемы и перспективы. Белгород, 2017. № 3. С. 138–144.

7. Cергиенко О. В. Создание нових родительських линий арбуза (Citrulus lanatus (Thunb.) Matsum et. Nakai) и их оценка по ценным хозяйственным признакам. Овощеводство. Минск, 2018. Т. 26. С. 143–152.

8. Pusik L., Pusik V., Lyubymova N., Bondarenko V., Gaevaya L., Sergienko O., Romanov O., Gryn L., Kononenko L. (2018). Investigation of the influence of weather conditions of the vegetational period for the formation of the nutrient value of cauliflower «EUREKA: Life Sciences». Agricultural and Biological Scienсes. Tallinn. Number 6. рр. 61–68.

9. Pusik L., Pusik V., Lyubymova N., Bondarenko V., Rozhkov A., Sergienko O., Denisenko S, Kononenko L. (2019). Study of the influence of the ripeness degree of parsnip roots and storage method on their preservation«EUREKA: Life Sciences». Agricultural and Biological Scienсes. Tallinn. Number 1. рр. 12–20.

10. Сергиенко О. В. Изменчивость и уровень проявления селекционных признаков сортов и гибридов F1 арбуза. «Современное состояние и перспективы развития отраслей плодоводства и овощеводства», посвященного 90-летию кафедры «Плодоовощеводство и ореховодство» Агробиологического факультета Казахского национального аграрного университета (04.04.2020 г.). 2020. 381-385.

11. Солодовник Л. Д., Сергиенко О. В., Гарбовська Т. М. Характеристика гибридов F1 огурца по ценным хозяйственным признакам. «Современное состояние и перспективы развития отраслей плодоводства и овощеводства», посвященного 90-летию кафедры «Плодоовощеводство и ореховодство» Агробиологического факультета Казахского национального аграрного университета (04.04.2020 г.). 2020. С. 402-406.

12. Технології вирощування огірка : монографія / Г. І. Яровий, І. В. Лебединський, О. В. Сергієнко, В. П. Севідов, Р. Т. Вальков. Харків, 2018. 190 с.

13. Насінництво овочевих культур : навчальний посібник. / О. Д. Вітанов, О. М. Могильна, Т. В. Парамонова, О. В. Сергієнко, О. В. Мельник та ін. / ред. О. Д. Вітанова 2-е видання доп. і перероб. Вінниця : ТОВ „Твори”, 2018. 254 с.

14. На допомогу городникам / О. Д. Вітанов, О. М. Могильна, Л. А. Терьохіна, Т. В. Парамонова, О. В. Сергієнко, О. В. Мельник, О. В. Романов, Д. В. Іванін. Вінниця : ТОВ «Твори». 2020. 64 с.

15. Методичні підходи з використання ідентифікованого за морфологічними генами лінійного матеріалу у гетерозисній селекції кавуна / О. В. Сергієнко, О. М. Могильна, З. П. Ліннік, О. А. Лук’янчикова. Харків, 2020. 96 с.

16. Вплив різних доз ?-опромінення на ріст і розвиток рослин кавуна / Н. О. Баштан, Р. В. Крутько, О. В. Сергієнко, С. І. Кондратенко, Т. В. Івченко. Овочівництво і баштанництво : міжвідомчий тематичний науковий збірник. 2017. Вип. 63. С. 26–35.

17. Ефективні методи та способи селекції і насінництва овочевих і баштанних рослин. / Кравченко В. А., Корнієнко С. І., Кондратенко С. І., О. В. Сергієнко, Т. К. Горова, О. П. Самовол, О. Ю. Сайко. Вісник аграрної науки. Київ, 2017. 3. С. 39–46.
doi: https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201703-06

18. Оцінка продуктивності селекційних зразків огірка, створених методом гаметної селекції / С. І. Кондратенко, О. П. Самовол, О. В. Сергієнко, Л. О. Радченко, Т. М. Замицька. Селекція і насінництво. Харків, 2018. Вип. 113. С. 84–92.
doi: https://doi.org/10.30835/2413-7510.2018.134362

19. Сергиенко О. В. Результати використання нових батьківських ліній кавуна (Citrulus lanatus (Thunb.) Matsum et. Nakai) при створенні конкурентноздатних високогетерозисних гібридних комбінацій першого покоління. Овочівництво і баштанництво : міжвідомчий тематичний науковий збірник. 2018. Вип. 64. С. 14–23.
doi: https://doi.org/10.32717/0131-0062-2018-64-14-23

20. Використання напівфабрикатів гарбуза для збагачення хліба пшеничного / О. В. Бараболя, О. В. Калашник, С. Е. Мороз, Г. П. Жемела, О. П. Юдічева, О. В. Сергієнко. Вісник Полтавської державної аграрної академії. Вип. 4. 2018. С. 76-80.
doi: https://doi.org/10.31210/visnyk2018.04.11
https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/visnyk/2018/04/13.pdf

21. Сергієнко О. В., Радченко Л. О., Солодовник Л. Д. Господарська цінність партенокарпічних гібридів огірка корнішонного типу в умовах захищеного ґрунту весняно-літньої культурозміни. Сортовивчення і охорона прав на сорти рослин. Київ, 2018. Т. 14. № 2. С. 203–208. doi: https://doi.org/10.21498/2518-1017.14.2.2018.134767

22. Метод вирощування апоміктичного насіння селекційно-цінних генотипів огірка посівного (Cucumis sativus L.) / С. І. Кондратенко, О. П. Самовол, О. В. Сергієнко, П. Г. Дульнєв, Т. М. Замицька. Наукові доповіді НУБІП. 2018. № 1 (71). C. 1–10.
doi: http://dx.doi.org/10.31548/dopovidi2018.01.006

23. Cергієнко О. В. Сучасна технологія вирощування гарбуза на насіння. Науково-виробничий журнал Агроном. Київ. 05.2018.
https://www.agronom.com.ua/suchasna-tehnologiya-vyroshhuvannya-garbuza-na-nasinnya/

24. Сергієнко О. В. Новий ранньостиглий сорт кавуна Шарм. Аграрна наука – виробництву. Київ, 2019. Вип. 2. С. 18.

25. Прийоми підвищення урожайності плодів і насіння огірка партенокарпічного типу в умовах захищеного ґрунту / О. В. Сергієнко, О. О. Чаюк, Л. О. Радченко, Л. М. Шульгина, О. Д. Вітанов, О. П. Стовбір. Овочівництво і баштанництво : міжвідомчий тематичний науковий збірник. 2019. Вип. 65. С. 76–83.
doi: https://doi.org/10.32717/0131-0062-2019-65-76-83

26. Адаптивний потенціал колекційних зразків гібридів F1 кабачка / С. І. Кондратенко, О. М. Могильна, О. В. Сергієнко, О. П. Самовол, Ю. М. Ланкастер, Р. В. Крутько. Овочівництво і баштанництво : міжвідомчий тематичний науковий збірник. 2019. Вип. 66. С. 28–38. doi: https://doi.org/10.32717/0131-0062-2019-66-28-38

27. Сергієнко О. В. Новий партенокарпічний гібрид огірка для захищеного ґрунту – Лірик F1. Аграрна наука – виробництву. Київ, 2019. Вип.4. С. 21.

28. Сергієнко О. В. Сонячне сяйво – новий сорт кавуна. Аграрна наука – виробництву. Київ, 2019. Вип.1. С. 18.

29. Сергієнко О. В., Солодовник Л. Д. Скоростиглий гібрид огірка Касатік F1. Аграрна наука – виробництву. Київ, 2019. Вип. 2. С. 20.

30. Сергієнко О. В., Радченко Л. О. Партенокарпічний гібрид огірка Надія F1. Аграрна наука – виробництву. Київ, 2019. Вип. 3. С. 24.

31. Сергієнко О. В. Новий партенокарпічний гібрид огірка для захищеного ґрунту – Лірик F1. Аграрна наука – виробництву. Київ, 2019. Вип.4. С.21.

32. Рівень адаптивного потенціалу ліній кабачка за ознаками продуктивності / С. І. Кондратенко, О. В. Сергієнко, О. П. Самовол, Р. В. Крутько, Ю. М. Ланкастер. Наукові доповіді НУБІП. 2020. № 1 (83). C. 1–10.
URL: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Dopovidi/article/view/13791

33. Ефекти комбінаційної здатності партенокарпічних вихідних форм гетерозисних гібридів F1 огірка / О. В. Сергієнко, Л. О. Радченко, Л. Д. Солодовник, В. М. Сучкова, Л. М. Шульгина. Овочівництво і баштанництво : міжвідомчий тематичний науковий збірник. 2020. Вип. 67. С. 23-31.
doi: https://doi.org/10.32717/0131-0062-2020-67-23-31

34. Стабільність прояву біохімічних ознак плодів кабачка за різних умов вирощування лінійного матеріалу / С. І. Кондратенко, Т. В. Шевченко, О. В. Сергієнко, О. П. Самовол, Ю. М. Ланкастер. Рослинництво і ґрунтознавство. Серія : Селекція і насінництво. Київ, 2020. Вип. 11. № 3. С. 70-79. URL: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Agronomija/article/download/14167/12556
doi: https://doi.org/10.31548/agr2020.03.070

35. Мінливість вмісту хімічних речовин у плодах баклажану та перцю солодкого / O. N. Shabetya, O. V. Sergienko, O. N. Mogilna, L. V. Pilipenko, N. V. Kotsareva. Селекція і насінництво. Харків, 2020. № 118 (2020). С. 107-118.
doi: https://doi.org/10.30835/2413-7510.2020.222365

36. Адаптивний потенціал ліній кабачка іноземного походження за комплексом ознак продуктивності / С. І. Кондратенко, О. В. Сергієнко, О. П. Самовол, Ю. М. Ланкастер. Овочівництво і баштанництво : міжвідомчий тематичний науковий збірник. 2020. Вип. 68. С. 6-15. doi: https://doi.org/10.32717/0131-0062-2020-68-6-15

37. Новий бджолозапильний гібрид F1огірка корнішонного типу для відкритого ґрунту / О. В. Сергієнко, Л. Д. Солодовник, Т. М. Гарбовська, Є. М. Ільїнова. Овочівництво і баштанництво : міжвідомчий тематичний науковий збірник. 2020. Вип. 68. С. 36-44. doi: https://doi.org/10.32717/0131-0062-2020-68-36-44

38. Сергієнко О. В. Напрями селекції кавуна столового. Овощи и фрукты. Київ, 2017. № 7 (92). С. 40–45.

39. Сергієнко О. В. Технологія вирощування огірка у відкритому ґрунті. Овощи и фрукты. Київ, 2017. № 6 (91). С. 18–22.

40. Сергієнко О. В. Хвороби кавунів. Плантатор. Київ, 2017. № 4 (34). С. 108–110.

41. Сергієнко О. В. Шкідники кавунів. Плантатор. Київ, 2017. № 5 (35). С. 104–105.

42. Сергієнко О. В. Система заходів захисту гарбуза. Науково-виробничий журнал Агроном. Київ. 08.2018.

43. Сергієнко О. В. Вітчизняний сортимент кавуна. Овочі та фрукти. Київ, 2018. № 5 (102). С. 38–43.

44. Сергієнко О. В. Вирощування дині. Професійний підхід – запорука високого врожаю. Овочі та фрукти. Київ, 2018. 01 (98). С. 22–25.

45. Сергієнко О. В. Агротехніка ранньостиглої дині. Овочі та фрукти. Київ,2018. 02 (99). С. 30–35.

46. Сергієнко О. В. Напрями селекції гарбуза. ООвочі та фрукти. Київ, 2018. 09 (94). С. 27–31.

47. Сергієнко О. В. Виробництво гарбуза. Овочі та фрукти. Київ, 2018. №11. С. 14-16.

48. Сергієнко О. В. Голонасінні гарбузи. Овочі та фрукти. Київ, 2018. №11. С.18-20.

49. Сергієнко О. В. Вітчизняний сортимент кавуна. Овочі та фрукти. Київ, 2018. 05 (102). С. 38-43.

50. Сергієнко О. В. Від насіння до комори: технологія виробництва гарбуза. https://www.pro-of.com.ua/vid-nasinnya-do-komori-texnologiya-virobnictva-garbuza/

51. Сергієнко О. В. Сортимент голонасінного гарбуза. https://www.pro-of.com.ua/sortiment-golonasinnogo-garbuza/

52. Сергієнко О. В. Особливості вирощування дині у захищеному грунті. Овочі та фрукти. Київ, 2019. 07 (116). С. 19–23.

53. Сергієнко О. В. Кабачок-цукіні:особливості і технологія. Овочі та фрукти. 2020. 09 (130) Київ. С. 20-24.

54. Сергієнко О. В. Найкращий сортимент гарбуза для переробки і зберігання. Овочі та фрукти. 2020. 11 (132) Київ. С. 11-15.

55. Сергієнко О. В. Нюанси вирощування патисонів в Україні. Овочі та фрукти. Київ, 2020. 12 (133). С. 8-11.

56. Методичні підходи гетерозисної селекції і насінництва партенокарпічного та бджолозапильного огірка корнішонного типу: методичні рекомендації / О. В. Сергієнко, Л. О. Радченко, Л. Д. Солодовник, О. І. Онищенко, О. О. Чаюк. Мерефа : ІОБ НААН, 2018. 20 с.

57. Кабачок (Cucurbita pepo L.). Молекулярно-генетичний метод диференціації селекційно-цінних генотипів за допомогою аналізу міжмікросателітних локусів: методичні рекомендації / С. І. Кондратенко, Ю. М. Ланкастер, О. В. Сергієнко, О. П. Самовол. Харків : ІОБ НААН, 2018. 23 с.

58. Рекомендації з екологічного вирощування партенокарпічних гібридів огірка в плівкових теплицях / О. І. Онищенко, О. О. Чаюк, О. В. Сергієнко, Л. Л. Герман, Л.О. Радченко. Селекційне : ІОБ НААН, 2019. 31 с.

59. Інноваційний бізнес-проект з виробництва огірка, кабачка, патисона, гарбуза за умов органічного виробництва / О. М. Могильна, О. В. Куц, В. П. Рудь, О. Д. Вітанов, С. О. Щербина, Л. А. Терьохіна, О. В. Сергієнко, Т. В. Парамонова, Ю. Д. Зелендін, Л. М. Урюпіна, О. П. Стовбір, О. І. Яковченко, А. В. Яковченко, В. В. Сидора. Харків : ІОБ НААН, 2020. 21 с.

60. Інноваційний бізнес-проект з виробництва цибулі ріпчастої на товарні цілі за умов органічного виробництва / О. М. Могильна, О. В. Куц, В. П. Рудь, О. Д. Вітанов, С. О. Щербина, Л. А. Терьохіна, О. В. Сергієнко, Т. В. Парамонова, Ю. Д. Зелендін, Л. М. Урюпіна, О. П. Стовбір, О. І. Яковченко, А. В. Яковченко, В. В. Сидора. Харків : ІОБ НААН, 2020. 14 с.

61. Інноваційний бізнес-проект з виробництва кавуна і дині за умов органічного виробництва / О. М. Могильна, О. В. Куц, В. П. Рудь, О. Д. Вітанов, С. О. Щербина, Л. А. Терьохіна, О.В. Сергієнко, О. І. Онищенко, Т. В. Парамонова, Ю. Д. Зелендін, Л. М. Урюпіна, О. П. Стовбір, О. І. Яковченко, А. В. Яковченко, В. В Сидора. Селекційне : ІОБ НААН, 2020. 15 с.

 

Certificates: